Toekenning projecten informele zorg

vrouw hoofddoek groepsgesprek

Kanker ontwricht je leven. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft. Op dit moment leven in Nederland ruim 900.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad en dit aantal neemt toe. KWF wil bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Ook als zij niet meer beter worden. Daarom maakt KWF naast kankeronderzoek ook zorg en ondersteuning mogelijk.

Projectfinanciering informele zorg

Een van de doelen die KWF nastreeft is betere verwijzing naar en vindbaarheid van informele zorg. Een belangrijke factor die hieraan bijdraagt is meer samenwerking binnen de informele zorg en tussen de formele en informele zorg.

Met de KWF-financiering van 2,5 miljoen euro voor 11 projecten, zetten we samen een grote stap om de informele zorg dichter bij de (ex)patiënt te brengen:

Doorverwijzing vanuit het ziekenhuis -  Erasmus MC
Samen méér betekenen voor patiënten en hun naasten in de laatste levensfase - VPTZ Nederland
Aanbod lotgenotencontact en informele zorg jong en kanker - Stichting Jongeren en Kanker
Digitaal Buddyhuis - Stichting Buddyhuis
Uitbreiding palliatief spreekuur - Zorgnetwerk Midden-Brabant
Informatieplein Oncologie - Haaglanden Medisch Centrum
Samenwerking ziekenhuizen en IPSO centra voor leven met en na kanker - Stichting IPSO
Een brug slaan tussen kankerzorg en palliatieve zorg - IKNL
Samenwerking kanker.nl en IPSO centra voor leven met en na kanker - Stichting kanker.nl
En hoe gaat het nu met jou? Ondersteuning voor naasten - Stichting Olijf
Verbeteren kennis over mantelzorg bij oncologieverpleegkundigen - Carend Opleidingen B.V.

Doorverwijzing vanuit het ziekenhuis

Na de behandeling voor hoofd-halskanker moeten patiënten en hun naasten leren omgaan met vaak grote beperkingen in hun dagelijks leven, zoals slik- en spraakproblemen. Uitwisseling van ervaringen of ondersteuning door lotgenoten kan hierbij een krachtig hulpmiddel zijn. De landelijke Patiëntenvereniging Hoofd Hals (PVHH) speelt een grote rol bij het bieden van informele zorg via lotgenoten aan patiënten met hoofd-halskanker. Maar niet iedereen wordt hier op gewezen door zorgprofessionals. 

Het uiteindelijke doel van dit project van het Erasmus MC is dat zorgprofessionals in heel Nederland lotgenotencontact inzetten voor patiënten met hoofd-halskanker en hun naasten.

Lees meer over dit project

Naar boven

Samen méér betekenen voor patiënten en hun naasten in de laatste levensfase

De laatste levensfase is voor kankerpatiënten en hun naasten een intensieve periode. In de thuissituatie is er vaak veel contact met de huisarts en/of (wijk-)verpleegkundige. De begeleiding kan complex zijn en vraagt om een goede coördinatie van zorg en ondersteuning. De mogelijke inzet van vrijwilligers is vaak niet of te laat bekend.

In dit project maakt de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland) samenwerkingsafspraken met de formele zorg (Palliatieve zorg thuis groepen). Zodat beroepsmatige zorgverleners patiënten bijtijds wijzen op de ondersteuning van vrijwilligers. Zo kunnen meer patiënten en hun naasten profiteren van deze waardevolle steun.

Lees meer over dit project

Naar boven

Aanbod lotgenotencontact en informele zorg jong en kanker

Veel jonge mensen die kanker hebben gehad hebben moeite om hun plek in de maatschappij (terug) te vinden. Ook kunnen ze tegen allerlei problemen aanlopen, zoals late gevolgen. Lotgenotencontact is een belangrijke bron van kracht in veranderende omstandigheden.

Met dit project versterkt de Stichting Jongeren en Kanker in samenwerking met vele partijen de vindbaarheid van het aanbod van lotgenotencontact, de informele zorg en ondersteuning voor deze doelgroep.

Lees meer over dit project

Naar boven

Digitaal Buddyhuis

Het Buddyhuis brengt (ex)kankerpatiënten en hun naasten bij elkaar om ervaringen te delen, activiteiten te ontplooien en adviezen te geven om de levenskwaliteit te verbeteren, zowel voor, tijdens als na de ziekte. De matchmaking gebeurt op basis van zelf gekozen criteria en door een uniek, slim algoritme (waarna controle vanuit de Buddy coördinator).

Stichting Buddyhuis wil met dit project de meerwaarde van het Buddyhuis toetsen en door ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel digitale buddyzorg voor iedereen in Nederland, voor iedere kankersoort.

Lees meer over dit project

Naar boven

Uitbreiding palliatief spreekuur

In de regio Midden-Brabant verzorgen de 2 Centra voor leven met en na kanker een palliatief spreekuur voor (ex)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. In het gesprek met de palliatief verpleegkundige delen mensen hun verhaal en onderzoeken zij samen de mogelijkheden voor passende (formele- en informele) hulp en ondersteuning.

Met een voorlichtingsprogramma en scholing aan vrijwilligers en professionals wil het Zorgnetwerk Midden-Brabant het aantal gesprekken uitbreiden.

Lees meer over dit project

Naar boven

Informatieplein Oncologie

Het informatieplein Oncologie is door het Haaglanden Medisch Centrum opgericht om mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen. Bij het informatieplein is informatie te vinden over formeel en informeel aanbod. En het biedt zelf ook informele zorg. Een groot aantal patiënten kent het informatieplein niet of weet niet welke diensten het informatieplein kan leveren.

Om meer patiënten van dienst te kunnen zijn is uitbreiding van het team van vrijwilligers nodig.

Lees meer over dit project

Naar boven

Samenwerking ziekenhuizen en IPSO centra voor leven met en na kanker

De IPSO centra voor leven met en na kanker bieden informele zorg en ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten. De doelgroep vindt niet altijd de weg naar het centrum. Dat komt door onbekendheid (ook bij de doorverwijzers uit de formele zorg), maar ook doordat sommige patiënten een drempel ervaren.
Om de bekendheid te vergroten en de drempel te verlagen is een aantal IPSO centra aanwezig in een aantal ziekenhuizen.

In dit project komt in meer ziekenhuizen een IPSO centrum met een Informatiecentrum Oncologie. Om de informele zorg dichter bij de patiënt te brengen.

Lees meer over dit project

Naar boven

Een brug slaan tussen kankerzorg en palliatieve zorg

Palliatieve zorg kijkt naar de lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele behoeften van de patiënt en hun naasten. Hierbij zoeken mensen ook vaak zorg en ondersteuning bij lotgenoten of bij hiervoor opgeleide vrijwilligers. De mensen die de weg vinden naar deze informele zorg zijn hier zeer tevreden mee en ervaren hier veel meerwaarde van.

In dit project wil IKNL, in samenwerking met IPSO, het huidige aanbod aan informele zorg en ondersteuning voor mensen met uitgezaaide kanker verbeteren en ervoor zorgen dat zorgaanbieders samen de toename aan zorg kunnen bieden.

Lees meer over dit project

Naar boven

Samenwerking kanker.nl en IPSO centra voor leven met en na kanker

Kanker.nl en de Centra voor leven met en na kanker willen de gasten van de centra beter informeren over de online informatie, lotgenotencontact en ondersteuning die kanker.nl biedt. Daarvoor is een e-learning voor de vrijwilligers van de centra beschikbaar.
Daarnaast ontwikkelt kanker.nl een online agenda waarin bezoekers van kanker.nl eenvoudig op de hoogte blijven van relevant aanbod van de IPSO centra in hun eigen buurt.

Op deze manier maken de beide organisatie optimaal en drempelverlagend gebruik van elkaars aanbod.

Lees meer over dit project

Naar boven

En hoe gaat het nu met jou? Ondersteuning voor naasten

Zorg gaat bij zieken als eerste uit naar de patiënt. Maar gynaecologische kanker raakt niet alleen de patiënt. Het heeft ook grote invloed op het leven van de naasten van de patiënt. Zij hebben onder andere behoefte aan contact, een luisterend oor, ervaringsverhalen en tips hoe met hun zieke naaste om te gaan.

Met dit project wil Stichting Olijf een plek bieden aan naasten van patiënten met gynaecologische kanker waar zij met hun specifieke vragen en zorgen terecht kunnen.

Lees meer over dit project

Naar boven

Verbeteren kennis over mantelzorg bij oncologieverpleegkundigen

Mantelzorgers verlenen zorg aan iemand uit hun directe omgeving vanuit een onderlinge relatie. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van iemand met kanker. Zij zijn zelf informele zorgverleners, maar ontvangen vaak niet de ondersteuning die zij nodig hebben. Terwijl er een ruim aanbod is.

Carend wil samen met Radboudumc en O2PZ lesmateriaal ontwikkelen voor oncologieverpleegkundigen. Waarmee zij leren over mantelzorg en het belang hiervan. En handvatten krijgen om de mantelzorger te verbinden met (informele) zorg die er voor hen is.

Lees meer over dit project

Naar boven