Duurzame samenwerking en infrastructuur tussen kanker.nl en de Centra voor leven met en na kanker

lopend

Onderzoekssamenvatting

Door de vrijwilligers van de centra te informeren - over het gebruik van en de mogelijkheden die kanker.nl biedt en hiervoor hulpmiddelen ter beschikking te stellen – kunnen zij hun gasten beter begeleiden in het gebruik ervan. Een zeer bruikbaar hulpmiddel voor o.a. vragen waar de vrijwilligers (de gastheren- en vrouwen) van de centra het antwoord niet op weten. Dit werkt drempelverlagend en biedt bijv. ook mensen met beperktere gezondheidsvaardigheden een betere toegang tot voor hen relevante informatie en ondersteuning.

Deelnemers en bezoekers van kanker.nl kennis laten maken met het bestaan en aanbod van de centra is een tweede doelstelling. Enerzijds door het opzetten van een infrastructuur waarin de tijdsgebonden activiteiten in de centra centraal ontsloten worden in een online agenda. Door middel van filter- en notificatiemogelijkheden kunnen geïnteresseerden gericht een eenvoudig op de hoogte blijven van voor hen relevant aanbod in de buurt. Door deze agenda slim te koppelen aan de content beheer systemen van de centra vergroot dat, zonder extra inspanningen, hun bereik en bekendheid bij de doelgroep sterk.

Daarnaast door het bieden van mogelijkheden elkaar (ook) offline te ontmoeten en (thematische) bijeenkomsten te organiseren in samenwerking met organisaties en professionals waar kanker.nl mee samenwerkt. Op deze wijze wordt optimaal en drempelverlagend gebruik gemaakt van elkaars complementaire aanbod. 

Voor deze extra activiteiten en functionaliteiten is momenteel geen financiering beschikbaar. De diverse Centra geven echter wel aan hier behoefte aan te hebben. Op dit moment liggen er veel folders en flyers bij de centra, waardoor veel gasten door de bomen het bos niet meer zin. Door dit digitaal op te lossen wordt het overzichtelijk, duurzaam en toekomst proof.

Verder kunnen vragen van gasten meteen beantwoord worden door deze online op te zoeken en hen daarmee tevens te wijzen op een site met veilige en betrouwbare informatie.
Als het gaat om de benodigde hardware is het zo dat de bij de Centra beschikbare hardware wordt gebruikt door de back office. Deze hardware bevat vertrouwelijke informatie en is nodig om het werk te kunnen doen en niet bedoeld voor gasten. 

Doelstellingen

  zowel de vrijwilligers als gasten van Centra voor leven met en na kanker zijn beter op de hoogte van de mogelijkheden die de online informatie, lotgenotencontact en ondersteuning die kanker.nl biedt. Met name voor mensen met beperktere gezondheidsvaardigheden verlaagt dit de drempel naar betrouwbare relevante informatie en online lotgenotencontact.
  Binnen de centra is een infrastructuur gerealiseerd, in de vorm van hardware & materiaal (e-learning) beschikbaar die het mogelijk maakt om gasten te informeren over en trainen in het gebruik van kanker.nl.
  Er is een online infrastructuur gerealiseerd (dynamische agenda) die decentraal informatie ophaalt vanuit de Centra, deze centraal (op kanker.nl) ontsluit en re-distribueert naar online omgevingen (incl. de Centra zelf)die dit aanbod ook willen ontsluiten. Hierdoor is er een vergroot bereik voor de centra om aandacht te vragen voor hun activiteiten en zijn (potentieel) geïnteresseerden beter geïnformeerd over het aanbod.
  Door de samenwerking ontstaat een laagdrempelig complementair aanbod van zowel voorlichtings- als ontmoetingsmogelijkheden. 

Verwachte uitkomsten

  Voor de vrijwilligers van de Centra voor leven met en na kanker is in de vorm van een e-learning een (train-de-trainer) aanbod beschikbaar met informatie over hoe kanker.nl te gebruiken en hun gasten op die mogelijkheden te wijzen.
  Voor gasten van de Centra voor leven met en na kanker is ondersteuning (middelen en mensen) beschikbaar bij het gebruik van het online aanbod van kanker.nl.
  Er zijn laagdrempelige voorlichtingsmiddelen beschikbaar om gasten te wijzen op en ondersteunen in het gebruik van het platform kanker.nl
  Er is een online infrastructuur die het mogelijk maakt om decentraal informatie vanuit de Centra voor leven met en na kanker over hun activiteitenaanbod te ontsluiten op een landelijke agenda die geïnteresseerden gericht en eenvoudig informeert over het aanbod aldaar.
  Bezoekers en deelnemers van kanker.nl worden geregeld uitgenodigd voor activiteiten van, in en i.s.m. de Centra voor leven met en na kanker.
  De mogelijkheden voor deelnemers om elkaar laagdrempelig offline te ontmoeten (in de centra) zijn toegenomen en samenwerkingsafspraken hierover zijn gemaakt.

Mijlpalen 

  Einde Q2 van jaar 1: oplevering e-learning, gemaakte raamafspraken
  Einde Q3 van jaar 1: oplevering instructiefilmpjes, introductie e-learning bij en implementatieafspraken met aantal Centra
  Einde Q4 van jaar 1: introductie hardware met instructiefilmpjes; 1e bijeenkomsten
  Einde Q4 van jaar 1: keuze systeem voor onderhoud en publicatie dynamische agenda
  Einde Q2 van jaar 2: oplevering ontwerp dynamische agenda omgeving
  Einde Q4 van jaar 2: oplevering infrastructuur dynamische agenda en publicatie op kanker.nl en de sites van de Centra.

Opschaling, duurzaamheid en toekomstbestendigheid 

  De opgeleverde resultaten en functionaliteiten kunnen duurzaam ingezet worden en zullen ingebed worden in zowel het aanbod van kanker.nl als van de Centra.
  In eerste instantie schalen we op naar alle Centra die aangesloten willen worden. We verwachten dat een succesvolle opzet en implementatie zorg draagt voor deze verdere opschaling. De middelen komen sowieso ter beschikking van allee Centra. Daarnaast willen we de ontwikkelde materialen (e-learning, instructiefilmpjes) ook breder gaan inzetten bij andere organisaties die daarvoor open staan.
  Het dynamisch agendasysteem zal daarnaast open worden gesteld  voor andere organisaties, waarbij we in 1e instantie denken aan directe partners zoals Kpo’s. We verwachten dat daarmee de mogelijkheden om de doelgroep breed te informeren over voor hen relevante bijeenkomsten verder vergroot zullen worden. Tevens kunnen we de ervaringen meenemen in de reeds langer lopende samenwerking van IPSO met o.a. Kpo’s. 
  De opgedane ervaringen en het ingerichte dynamische agendasysteem zullen ook gedeeld worden met in eerste instantie de directe partners zoals Kpo’s en daarna breder. Ook zullen we hierin verder optrekken met organisaties zoals Digivitaler.nl en de uitkomsten en ervaringen ook delen met ‘zusterplatforms’ zoals nieren.nl, dementie.nl en diabetes.nl (i.o.).