Samenwerking ziekenhuizen en IPSO centravoor leven met en na kanker

lopend

Onderzoekssamenvatting

In Nederland krijgen jaarlijks 117.000 nieuwe patiënten de diagnose kanker. Patiënten met klachten die kunnen passen bij de diagnose kanker kunnen in hun ziekenhuis terecht voor diagnostiek, behandeling (curatief, palliatief) nazorg en follow up. De nazorg bestaat uit ondersteuning bij fysieke en/of psychische klachten als gevolg van de ziekte of de behandeling van de ziekte. 

Vanuit de gedachte meer persoonlijke, psychosociale zorg te bieden zonder druk van tijd en regels, zijn op diverse plaatsen in Nederland de Centra voor leven met en na kanker opgericht. Deze zijn verenigd in de Vereniging IPSO Inloophuizen. In de centra zijn mensen met kanker en hun naasten welkom voor ondersteuning bij het hervinden van hun veerkracht. De centra bieden een luisterend oor, verdiepende informatie, lotgenotencontact en allerlei creatieve en ontspannende activiteiten.

 Mensen die getroffen worden door de ziekte kanker en niet beschikken over een sociaal netwerk, of minder vaardigheden of middelen hebben, lopen vaak tegen problemen aan waarvoor binnen de formele zorg te weinig aandacht is.

De IPSO centra voor leven met en na kanker bieden de ondersteuning die patiënten en hun naasten zoeken. Echter, deze doelgroep vindt niet altijd de weg naar het centrum. Dat heeft deels te maken met onbekendheid (ook bij de doorverwijzers/formele zorg) en deels met een drempel die ervaren wordt.

Om zowel de bekendheid met de informele psychosociale ondersteuning te vergroten, als de drempel te verlagen is een aantal centra aanwezig in een lokaal/regionaal ziekenhuis. Soms in de vorm van een informatiecentrum, soms via de aanwezigheid van goedgetrainde vrijwilligers die in de wachtkamers en bij de dagbehandeling het gesprek aangaan. Er bestaan reeds een aantal succesvolle samenwerkingen tussen IPSO centra en ziekenhuizen en deze zouden verbeterd en uitgebreid moeten worden met nog meer samenwerkingen tussen IPSO centra en ziekenhuizen. 

In dit project gaat een aantal centra een Informatiecentrum Oncologie inrichten en/of uitbreiden/verbeteren om de informele zorg dichter bij de patiënt te brengen. Met een betaalde ziekenhuis projectleider/ziekenhuis coördinator, goed getrainde vrijwilligers en een sterke band tussen IPSO centrum en het informatiecentrum. In dit project streven we naar een gelijkwaardige samenwerking (zowel operationele- als financiële)  met het ziekenhuis.