Projectfinanciering informele zorg

vrouw hoofddoek groepsgesprek

Deze projectfinanciering is gesloten

Kanker ontwricht je leven. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft. KWF wil bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten, ook als zij niet meer beter worden, en hun naasten. Daarom maakt KWF naast kankeronderzoek ook zorg en ondersteuning mogelijk.

Informele zorg

Een belangrijk aandachtspunt voor KWF is de informele zorg. Wij signaleren samen met het veld dat informele zorg veel kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van (ex)kankerpatiënten en naasten. Maar dat zij niet allemaal de mogelijkheid krijgen om hiervan gebruik te maken. KWF zet zich in om dit te veranderen. Zodat (ex)kankerpatiënten en naasten hulp, zorg en ondersteuning kunnen vinden en krijgen in een vorm die past bij hun individuele voorkeur, behoefte en bij de fase van behandeling: tijdens het behandeltraject, na de behandeling - als iemand genezen is - én als iemand niet meer beter wordt (de palliatieve fase).

Betere verwijzing en vindbaarheid

Een van de doelen die KWF nastreeft is betere verwijzing naar en vindbaarheid van informele zorg. Een belangrijke factor die hieraan bijdraagt is meer samenwerking in het veld. Lang niet alle (ex)kankerpatiënten en naasten die kampen met sociale, emotionele of praktische uitdagingen worden geattendeerd op de diverse mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Ook zijn niet alle (ex)patiënten en naasten even goed in staat hun behoefte aan hulp te duiden en te onderkennen of zelf op zoek te gaan naar hulp.

Zorgverleners die met hen in contact zijn, kunnen helpen de behoefte te duiden en daarmee een verbindende schakel zijn naar passende zorg en ondersteuning. Bij ernstige klachten vindt doorgaans een doorverwijzing plaats naar de formele/professionele zorg. Er zijn echter ook veel voorkomende zorgen, vragen en klachten waarvoor de informele zorg vaak goede mogelijkheden biedt, maar die niet altijd bekend zijn of worden overwogen.

Projectfinanciering informele zorg

Vanaf begin juli t/m 21 september 2022 konden aanbieders, organisaties en initiatiefnemers uit het brede veld van (informele) zorg bij KWF projectvoorstellen indienen. Projectvoorstellen vanuit samenwerkingsverbanden (in ontwikkeling) hebben de voorkeur.

Deze financieringsronde is gericht op praktijkprojecten en betreft geen onderzoeksfinanciering. 

Doel

Wij zien graag dat de verschillende zorgverleners elkaar beter gaan vinden. KWF biedt de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor projecten die bijdragen aan de doelstelling:

Meer (ex)patiënten en naasten vinden de (informele) zorg en ondersteuning die bij ze past. Door samenwerking binnen de informele zorg en tussen de formele en informele zorg.

We denken hierbij aan:

 • samenwerking en verwijzing onderling tussen informele zorgaanbieders
 • samenwerking tussen informele en formele zorgaanbieders (0e, 1e, 2e lijn en/of sociaal domein), zodat attenderen op en verwijzen naar passende informele zorg standaard wordt

Wat valt binnen de scope informele zorg?

Omdat informele zorg een zeer breed veld betreft, hebben we een afbakening gemaakt. KWF bedoelt in deze projectfinanciering met informele zorg:

 • hulp, zorg of ondersteuning voor (ex)kankerpatiënten en/of hun naasten
  • die verleend en georganiseerd wordt door vrijwilligers en lotgenoten
  • op fysieke en digitale locaties
  • met georganiseerd aanbod, informatievoorziening, toegang tot hulpmiddelen/instrumenten
  • met (deels) betaalde krachten voor coördinatie en het bevorderen en bewaken van kwaliteit
 • deze hulp, zorg of ondersteuning is aanvullend op
  • de steun en mantelzorg die (ex)kankerpatiënten en/of naasten krijgen vanuit hun eigen sociale netwerk
  • én aanvullend op formele zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein
 • deze hulp, zorg of ondersteuning wordt verleend aan (ex)kankerpatiënten en/of naasten en kan gegeven worden in alle fasen van de ziekte: tijdens de behandeling, bij het leven na kanker en in de palliatieve fase

Inhoudelijke kaders

 • Voorkeur voor projecten die doorontwikkelen op bestaande initiatieven of leren van bestaande best practices. Nieuwe initiatieven worden niet uitgesloten, maar de noodzaak voor een nieuw initiatief moet dan goed onderbouwd worden.
 • Aanvragers zijn organisaties (juridische entiteit), geen personen. 
 • Aanvragen kunnen komen vanuit georganiseerde informele zorg. Maar ook vanuit andere organisaties (denk aan formele zorg, sociaal domein en andere partijen actief in het veld). Zolang de impact van het project zich richt op (ex)kankerpatiënten en naasten en het samenwerking betreft met 1 of meer aanbieder(s) van informele zorg.
 • Voorkeur voor regionale en/of landelijke projecten.
 • Geen kleine lokale eenmalige acties of individuele/medische behandelingen.
 • Het project vindt plaats binnen Nederland (maar leren van het buitenland mag natuurlijk).
 • In het projectvoorstel worden de (beoogde) samenwerkingspartners door de hoofdaanvrager concreet benoemd. Bij voorkeur ondersteunen deze samenwerkingspartners de aanvraag actief. Bijvoorbeeld met een intentieverklaring en waar mogelijk als mede-indiener van het projectvoorstel.
 • Binnen het project worden data verzameld over het gebruik van informele zorg en de effecten ervan (meten/aantonen van impact als onderdeel van het project).
 • Het project draagt bij aan bekendheid en maatschappelijke acceptatie van (diverse vormen van) informele zorg voor (ex)kankerpatiënten en naasten.
 • In het projectvoorstel staat aangegeven hoe de activiteit(en) toekomstbestendig worden gemaakt: de financiële en organisatorische implementatie en/of continuering van de activiteit(en) nadat de projectfinanciering afloopt.
 • Het projectvoorstel bevat een plan hoe de resultaten in een latere fase verder opgeschaald kunnen worden, bijvoorbeeld in andere regio’s of landelijk.

Toetsen projectidee

We vinden het belangrijk dat aanvragers voorafgaand aan de indiening van een projectvoorstel de geschiktheid van hun projectidee toetsen bij KWF. Hiervoor heeft KWF een pre-screening van projectideeën ingesteld. Een projectidee is een korte beschrijving van het project. Dit is dus nog niet de financieringsaanvraag zelf. Op basis van het projectidee maakt KWF een 1e inschatting of dit project past bij de doelen en inhoudelijke kaders.

KWF Loket pre-screening

Omdat deze financieringsmogelijkheid voor praktijkprojecten door KWF nieuw is, willen we potentiële aanvragers de gelegenheid geven om bij het KWF Loket pre-screening vragen te stellen. Het Loket is er om aanvragers te ondersteunen - van projectidee tot indiening van het projectvoorstel - om tot een zo passend mogelijke aanvraag te komen.

Kijk eens bij de antwoorden op veelgestelde vragen over Projectfinanciering informele zorg 2022. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld op basis van de vragen die binnenkomen bij het KWF Loket pre-screening.

Indienen projectidee voor pre-screening gesloten

Sluitingsdatum voor het indienen van je projectidee voor pre-screening was 21 september 2022. Bij een positieve uitkomst van de prescreening kun je een compleet projectvoorstel indienen in het KWF Grant Management System (GMS).

Indienen projectvoorstel in GMS

Je kon jouw projectvoorstel indienen in (GMS) tot en met 30 september, 17:00 uur. Bij een positieve uitkomst van de pre-screening krijg je een link en instructies waarmee je jouw projectvoorstel kunt indienen in het KWF Grant Management System (GMS). Let op: het aanvraagformulier in GMS is uitgebreider. Zo vragen we naar een uitgebreider plan van aanpak, de planning, de begroting en informatie over impactmeting, toekomstbestendigheid en opschalingsmogelijkheden.

Beoordeling

Voor deze projectfinanciering wordt een speciale beoordelingscommissie samengesteld met daarin experts uit het veld. Hierbij zijn verschillende perspectieven vertegenwoordigd, waaronder het patiëntperspectief. Op basis van het advies van de commissie besluit het KWF bestuur uiteindelijk welk project voor financiering in aanmerking komt. De uitslag wordt bekendgemaakt in november (precieze datum volgt).

Budget

Voor de projectfinanciering informele zorg 2022 stelt KWF in totaal 2 tot 3 miljoen euro beschikbaar, afhankelijk van het aantal en de aard van de aanvragen. We stellen geen beperkingen aan het maximale budget van een individuele aanvraag.