Projectfinanciering

Vignet Kanker Lokaal op de Kaart

Door een gezonde leefstijl en leefomgeving kunnen we een derde van de kankergevallen voorkomen. Lokaal en regionaal liggen mogelijkheden en verantwoordelijkheden in de preventie van kanker.

Kankeratlas van Nederland

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) publiceerde op 17 januari 2023 de Nederlandse Kankeratlas. Deze geeft inzicht op lokaal niveau in de kankerincidentie voor 24 kankersoorten. Daarbij valt op dat vooral de incidentie van huid-, long- en baarmoederhalskanker in specifieke gemeenten en regio’s hoger dan gemiddeld is. KWF haar missie is om te zorgen dat in de toekomst lokale en/of regionale incidentiecijfers dalen of de stijging afvlakt. Daarom zet KWF nu actief de stap om lokale en regionale projecten op het gebied van kankerpreventie te stimuleren.

KWF stelt de projectfinanciering Kanker Lokaal op de Kaart beschikbaar voor GGD’en om een aanpak voor kankerpreventie te ontwikkelen.
De financieringsronde richt zich op meerjarige praktijkprojecten voor de implementatie van onderbouwde interventies en (beleids)maatregelen voor kankerpreventie. Met de financiering streeft KWF ernaar dat gemeenten structureel kankerpreventie als onderdeel van hun beleid maken.

Inhoudelijke kaders en voorwaarden projectaanvraag

 • alleen GGD’en kunnen een projectaanvraag indienen
 • de projectaanvraag richt zich op de implementatie van onderbouwde interventies en (beleids)maatregelen voor kankerpreventie op lokaal/regionaal niveau op het gebied van
  • gezonde leefstijl
  • leefomgeving
  • vaccinatie
  • voor- of vroegtijdige opsporing van kanker
 • baseer de projectaanvraag op een analyse van de lokale/regionale situatie van kankerincidentie en actuele risicofactoren voor het ontwikkelen van kanker. O.a. door gebruik van de data uit de Nederlandse Kankeratlas. Deze analyse maakt duidelijk op welke kankersoort(en), risicofactoren en doelgroepen het project zich richt en op welke gegevens deze keuzes zijn gebaseerd. De analyse is onderdeel van de projectaanvraag. ​​​
 • projecten richten zich bij voorkeur op de preventie van huid-, long- of baarmoederhalskanker. Inzet op preventie van andere kankersoorten is ook mogelijk mits goed onderbouwd. Een project mag zich ook op meerdere kankersoorten richten
 • deze financieringsronde richt zich primair op praktijkprojecten voor implementatie van interventies; het betreft geen onderzoeksfinanciering
 • de projectaanvraag betreft een meerjarig uitvoeringsplan van minimaal 2 en maximaal 4 jaar

 • de projectaanvraag onderbouwt de verwachte effectiviteit/werkzaamheid van de voorgestelde interventies en/of (beleids)maatregelen door een samenvatting van relevante literatuur en/of verwijzing naar een relevante interventiedatabank toe te voegen
 • maak bij huid-, long- of baarmoederhalskanker bij voorkeur gebruik van de interventies en (beleids)maatregelen die we ter inspiratie hebben verzameld
 • de projectaanvraag betreft bij voorkeur toepassing en doorontwikkeling van bestaande, onderbouwde interventies. We sluiten nieuwe initiatieven niet uit, maar onderbouw de noodzaak voor een nieuw initiatief goed door o.a. uitleg waarom een nieuw initiatief nodig is en wat de verwachte effectiviteit van het initiatief is
 • de projectaanvraag richt zich op een integrale aanpak van thema’s met
  • zoveel mogelijk inzet op een mix van maatregelen en interventies
  • aansluiting bij al lopende relevante (landelijke) programma’s en campagnes (zie de inspiratie voor huid-, long- en baarmoederhalskanker)
 • maak expliciet wat het plan van aanpak en de aangevraagde financiering bij KWF toevoegt aan andere lokale, regionale en nationale activiteiten binnen dit thema. En van al (structurele en incidentele) verkregen of aangevraagde financiering
 • geef een zo goed mogelijke indicatie van het bereik van de in te zetten interventies. Vermeld o.a. op welke gebieden/gemeenten het project zich richt en het aantal (te bereiken) inwoners van deze gemeenten 
 • blijkt uit de analyse van de lokale/regionale situatie  dat toespitsing/doorontwikkeling van voorgenomen interventies en (beleids)maatregelen nodig is? Dan kan dit onderdeel uitmaken van de projectaanvraag. Bijvoorbeeld als er nog onvoldoende duidelijk is hoe specifieke doelgroepen bereikt kunnen worden 
 • beschrijf doelstellingen en de verwachte resultaten zo concreet mogelijk op bepaalde momenten in de tijd en SMART.
 • een plan voor de evaluatie van het behalen van de gestelde doelen is onderdeel van de aanvraag
 • geef aan hoe de interventie(s) toekomstbestendig worden gemaakt: beschrijf de financiële en organisatorische implementatie en/of continuering van de interventie(s) nadat de projectfinanciering afloopt

 • de gemeenten waarin het project uitgevoerd wordt, moeten de aanvraag ondersteunen met een toezeggingsbrief (letter of commitment) van het College van B&W (en indien nodig door een commitment van de gemeenteraad). Deze brief is onderdeel van de aanvraag
 • cofinanciering door gemeenten is een pré
 • de hoofdaanvrager beschrijft de (beoogde) overige samenwerkingspartners. Ook hier is een letter of commitment van deze partners onderdeel van de aanvraag
 • KWF kan een Samenwerkingsovereenkomst en/of een overeenkomst met een derde partij verplicht stellen. Dit geldt als samenwerking met een derde partij betrekking heeft op het project en/of de exploitatie van het resultaat. Dit kan voor de start en gedurende de looptijd van het project zijn. 
 • betrek de beoogde doelgroep(en) en uitvoerders actief bij het ontwikkelen van een plan van aanpak, implementatie van de interventies/maatregelen en het dissemineren van resultaten. Bijvoorbeeld door het raadplegen van een klankbordgroep. Beschrijf hiervoor een plan van aanpak in de projectaanvraag
 • er is vanuit de projectleider bereidheid om gedurende de looptijd van het project gedachten uit te wisselen en ervaringen te delen met de andere gehonoreerde projecten

Financieringsvoorwaarden

Voor deze projectfinanciering zijn financieringsvoorwaarden implementatie en het accountantsprotocol KWF 2022 van toepassing. Afwijking voor deze projectfinanciering is artikel 9.1 Projectbegroting. Je kan binnen deze projectfinanciering alleen budget aanvragen voor:

De post personeel is bestemd voor de feitelijke uitvoering van het project door projectmedewerkers. De post omvat het loon en alle wettelijke fte gerelateerde opslagen en premies, waaronder het persoonlijk budget, de arbeidsongeschiktheid en de transitievergoeding. Voor deze projectfinanciering worden de volgende maximale uurtarieven gehanteerd:

Rol GMS Max. uurtarieven
Projectondersteuner Supporting staff € 50,00 p/uur
Projectmedewerker/adviseur Supporting staff € 65,00 p/uur
Projectleider/senior adviseur Supporting staff € 90,00 p/uur

De post materiaal is bestemd voor materialen die specifiek nodig zijn voor het project, zoals:

 • software en licenties
 • project specifieke verbruiksgoederen (materialen die geen economische waarde meer hebben na gebruik)
 • voorlichtings- en communicatiematerialen
 • materiaal voor evaluatiedoeleinden
 • reis- en verblijfskosten ten behoeve van evaluatiedoeleinden, site visits en stakeholder bijeenkomsten
 • vergoeding voor patiënten/doelgroepen die meewerken aan het uitvoeren en evalueren van het project
 • kosten voor de accountant tot een maximumbedrag van € 2.500,- per project

Je moet het budget voor service verlenende partijen hier opvoeren. Een offerte is verplicht. 

Er kan geen aanvullend persoonlijk budget, kosten voor open-access publicatie en buitenlandstage worden aangevraagd.

Wie kunnen aanvragen?

Alleen GGD’en kunnen een projectaanvraag indienen. Per GGD kan 1 aanvraag ingediend worden.

Tijdsplanning

Projectfinanciering open 31 januari 2023
Deadline registratie KWF-GMS 21 februari 2023
Sluiting vooraanvraag 4 april 2023, 12.00 uur
Opening volledige projectaanvraag 30 mei 2023
Sluiting volledige projectaanvraag 12 september 2023, 12.00 uur
Toekenning december 2023
 
   

Er is sprake van harde deadlines: ben je te laat? Dan is er geen mogelijkheid om de aanvraag alsnog in te dienen.

Indiening van een projectaanvraag

Voor deze projectfinanciering maken wij gebruik van een vooraanvraag en een volledige projectaanvraag. Een vooraanvraag is een verkorte versie van de volledige aanvraag. Kijk hier voor een voorbeeld van het vooraanvraagformulier (dit formulier is bedoeld als voorbeeld, niet om de projectaanvraag mee in te dienen. Dat moet via KWF-GMS). Zie ook de uitleg in de handleiding indienen projectvoorstellen Kanker Lokaal op de Kaart
Na een positieve beoordeling van een ingediende vooraanvraag kan een volledige projectaanvraag worden ingediend.

Voor de beoordeling van de projectfinanciering is een speciale beoordelingscommissie samengesteld die de voor- en volledige projectaanvraag beoordeelt. Ook beoordeelt de Patiënten Adviescommissie (PACO) het project. Zodra de beoordelingscommissie voor deze financiering is vastgesteld, vind je de samenstelling op de site terug.

De aanvragen worden getoetst op

 • kwaliteit, haalbaarheid en relevantie
 • in hoeverre het project voldoet aan de inhoudelijke kaders en voorwaarden van deze projectfinanciering
 • of de analyse van de lokale/regionale incidentie en risicofactoren en de daaruit volgende keuze van kankersoorten en een goede indicatie van de gebieden/gemeenten waar het project zich op richt, het aantal te bereiken personen en de looptijd duidelijk en logisch is
 • of het budget passend is bij de omvang van de problematiek, het aantal inwoners van de gemeenten en de omvang en het bereik van de gekozen maatregelen
 • of het budget passend is binnen de call gestelde financieringsvoorwaarden

Een interview van de projectleider met de beoordelingscommissie kan een onderdeel uitmaken van het beoordelingsproces.

Zowel de vooraanvraag als de volledige projectaanvraag dienen ingediend te worden via het elektronische aanvraagsysteem van KWF: Grant Management System (KWF-GMS)
Voordat je GMS kunt gebruiken moet je de volgende stappen doorlopen:

 1. het hoofdinstituut/GGD (het aanvragende instituut) is goedgekeurd door KWF en is geregistreerd in GMS
 2. de projectleider is in GMS geregistreerd (dit is pas mogelijk nadat het hoofdinstituut is geregistreerd in GMS)
 3. de samenwerkende organisaties zijn goedgekeurd en geregistreerd in GMS (deze stap is pas noodzakelijk bij het indienen van de volledige aanvraag)

Het is belangrijk om het hoofdinstituut tijdig te laten registreren in GMS. Je dient hiervoor een recent (niet ouder dan 2 maanden) uittreksel handelsregister (uitgegeven door de Kamer van Koophandel) en dit registratieformulier per email te sturen [email protected] en naar [email protected]. Zie ook de uitleg in de handleiding indienen projectvoorstellen Kanker Lokaal op de Kaart

NB Om het registratieformulier in te vullen moet je het downloaden en openen in Adobe Acrobat. Kies vervolgens voor 'invullen en ondertekenen'.

Veelgestelde vragen

Vragen over de interventies

KWF wil met deze financiering specifiek lokale en regionale projecten op het gebied van kankerpreventie stimuleren. Additionele of algemene gezondheidsbevorderingen kunnen het resultaat zijn van de interventies en/of (beleids)maatregelen. Maar de focus moet op kankerpreventie liggen.

Ja. Per GGD kan 1 aanvraag ingediend worden. Er kunnen wel meerdere onderwerpen/thema’s binnen 1 aanvraag ingediend worden (bv. als de aanvraag zich op zowel huid- en longkanker richt of als binnen verschillende gemeenten verschillende aanpakken nodig zijn).

Er kan geen onderzoeksfinanciering aangevraagd worden binnen deze projectfinanciering.
Wel kan doorontwikkeling en/of toespitsing van voorgenomen interventies en/of (beleids)maatregelen onderdeel uitmaken van de aanvraag.

Een voorbeeld hiervan is als nog onvoldoende duidelijk is hoe een specifieke doelgroep bereikt kan worden. Het merendeel van de tijd en financiën moet vervolgens besteed worden aan het daadwerkelijk uitvoeren van de doorontwikkelde interventies en (beleids)maatregelen.
De focus moet op implementatie liggen.

Vragen over keuze gemeenten en ondersteuning door gemeenten

De keuze op welke en hoeveel gemeenten of regio’s het project zich richt, is afhankelijk van de lokale en regionale situatie. Hierin mogen GGD’en dus een eigen keuze maken. De keuze moet wel duidelijk onderbouwd zijn in de analyse van de lokale en regionale situatie. 

De keuze op welke en hoeveel gemeenten of regio’s het project zich richt is afhankelijk van de lokale en regionale situatie. Hierin mogen GGD’en een eigen keuze maken. Er zijn geen voorwaarden gesteld wanneer een bepaalde gemeente mag worden gekozen (geen eisen aan incidentie bijvoorbeeld). De keuze moet wel duidelijk onderbouwd zijn in de analyse van de lokale en regionale situatie.

Ja, er is een toezeggingsbrief (Letter of commitment) van alle gemeenten nodig waar het project wordt uitgevoerd.

Er is geen specifieke voorkeur voor regionale of lokale projecten. De keuze mogen GGD’en zelf maken en is afhankelijk van de analyse van de lokale en regionale situatie.

Vragen over samenwerking

Ondersteuning van het project door gemeenten waarin het project wordt uitgevoerd is verplicht.

Andere samenwerkingspartners zijn afhankelijk van de focus van het project en hier zijn geen eisen aan gesteld. Belangrijk is om relevante samenwerkingspartners te betrekken bij het project en de samenwerking te beschrijven in de projectaanvraag. Ook is het van belang beoogde doelgroep(en) en uitvoerders actief te betrekken.

Bij de volledige projectaanvraag is het aanleveren van een toezeggingsbrief (Letter of commitment) van samenwerkingspartners (inclusief van gemeenten) verplicht.

We stimuleren samenwerking van GGD’en. Indien wordt samengewerkt zijn er 2 opties:

 1. Een gezamenlijke aanvraag indienen waarbij een gezamenlijk projectplan en budget wordt aangevraagd. Hierbij is 1 GGD de hoofdaanvrager en inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor het project. 
 2. Per GGD wordt een aparte aanvraag ingediend waarbij in het projectplan naar elkaar wordt verwezen en de samenwerking wordt beschreven. Iedere GGD vraagt dan een eigen budget aan voor de uitvoering van het plan.

Alleen GGD’en kunnen een projectaanvraag indienen. De GGD is als hoofdinstituut is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoer van het project. Binnen het project kan met verschillende samenwerkingspartners samengewerkt worden. De samenwerkingspartners dragen inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor een gedeelte van het project en kan financiering ontvangen via het hoofdinstituut.

Daarnaast kunnen kosten opgevoerd worden voor een service verlenende partij (service provider). De service verlenende partij levert een noodzakelijke service voor het project maar heeft geen recht op resultaten. Indien een service verlenende partij betrokken is bij het project dient bij de volledige projectaanvraag een offerte te worden aangeleverd.

Zie ook de handleiding Indienen van projectvoorstellen Kanker Lokaal op de Kaart voor meer uitleg.

Voor deze projectfinanciering zijn er twee typen Letters of commitment vanuit gemeenten:

 • College van B&W:

De gemeenten waarin het project uitgevoerd wordt, moeten de aanvraag ondersteunen met een toezeggingsbrief (letter of commitment) van het College van B&W (en indien nodig door een commitment van de gemeenteraad). Het gaat hier dus om bestuurlijk commitment. Met de financiering streeft KWF ernaar dat gemeenten structureel kankerpreventie als onderdeel van hun beleid maken.

 • Deelnemende organisaties en cofinanciers:

Op pagina 11 van de handleiding voor het indienen van een projectvoorstel staan de vereisten.

Deze Letter of commitment moet worden ondertekend door een bevoegd persoon van de deelnemende organisatie.

Vragen over budget

Er is vooraf geen budget per GGD gespecificeerd. Het is belangrijk dat het budget past bij de verwachte impact en grootte van het project.

Deze vorm van projectfinanciering voor kankerpreventie via GGD-en is nieuw voor KWF. We zijn benieuwd naar alle plannen van de GGD-en en naar wat KWF op dit thema toe kan voegen. We hopen dat de plannen zodanig zijn dat we substantieel kunnen investeren.

Het hebben van cofinanciering is niet vereist maar wel een pre. Het is wel belangrijk om in de aanvraag te beschrijven wat het plan van aanpak en de aangevraagde financiering bij KWF toevoegt aan al (structurele en incidentele) verkregen of aangevraagde financiering.

Vragen over andere financiering en cofinanciering

KWF wil met deze financiering specifiek lokale en regionale projecten op het gebied van kankerpreventie stimuleren. Het is belangrijk om in de aanvraag te beschrijven wat het plan van aanpak en de aangevraagde financiering bij KWF toevoegt aan al (structurele en incidentele) verkregen of aangevraagde financiering. En wat de aangevraagde financiering bij KWF toevoegt aan andere lokale, regionale en nationale activiteiten binnen het thema.

Vragen over beoordeling en indienen volledige projectvoorstel

De projecten worden beoordeeld op het voldoen aan inhoudelijke kaders, relevantie, kwaliteit, haalbaarheid van het project en het aangevraagde budget. Al deze criteria worden meegenomen in de beoordeling.

In grote lijnen moet in de vooraanvraag het plan van aanpak en het budget beschreven zijn. Dit is nodig om het project te kunnen beoordelen.

Bij de volledige projectaanvraag zijn aanpassingen mogelijk om het project te verbeteren. Indien er grotere veranderingen zijn is het belangrijk om deze duidelijk te beschrijven in de volledige projectaanvraag.

Hoeveel projecten we kunnen honoreren, is afhankelijk van het aantal ingediende projecten, van de aangevraagde budgetten en van de beoordelingen van de projecten. 

Deze vorm van projectfinanciering voor kankerpreventie via GGD-en is nieuw voor KWF. We zijn benieuwd naar alle plannen van de GGD-en en naar wat KWF op dit thema kan toevoegen. We hopen dat de plannen zodanig zijn dat we substantieel kunnen investeren.

Vragen over registratie in het GMS

We kunnen dan niet garanderen dat het hoofdinstituut op tijd goedgekeurd is door KWF en dat de toegang tot GMS op tijd geregeld is om de projectaanvraag te kunnen indienen.

Worden problemen verwacht met tijdige registratie? Neem dan contact op met [email protected] en met [email protected].

Registratie van de projectleider hoeft niet voor 21 februari 2023 gedaan te zijn. Er is echter geen toegang tot GMS zolang er geen projectleider is geregistreerd. Het advies is om de registratie tijdig af te ronden om binnen de deadline de projectaanvraag in te dienen.

Hier moet de afdeling ingevuld worden die het project gaat aanvragen en/of gaat uitvoeren.

Zijn meerdere afdelingen betrokken bij de aanvraag? Dan kunnen deze verschillende afdelingen toegevoegd worden door het onderdeel “department” te kopiëren en meerdere keren in te vullen. Er kan ook worden gekozen om de GGD in te vullen bij zowel het instituut als de afdeling (department).

Bij de vooraanvraag moet alleen de GGD zich als hoofdinstituut registreren in het Grant Management System van KWF (GMS). De andere samenwerkingspartners hoeven bij de vooraanvraag alleen beschreven te worden.

Bij de volledige projectaanvraag moet alle samenwerkingspartners in GMS geregistreerd worden. Voor het registreren van organisaties in GMS moet een ingevuld registratieformulier aangeleverd worden en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden).

Nee, dat is niet verplicht. Heeft de projectleider geen PhD? Dan kan je bij het registreren van de projectleider in GMS bij de bijbehorende vraag een willekeurig antwoord invullen.

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie of inhoudelijke vragen kan je een mail sturen naar [email protected]

Voor hulp met KWF-GMS kan je contact opnemen met de afdeling bestedingen via [email protected] of via 020-5700450.