Huidkanker op de kaart in Flevoland

lopend

Onderzoekssamenvatting

A.     Achtergrond en probleemstelling
In Flevoland komt huidkanker vaker voor in Lelystad, Dronten, Zeewolde en Noordoostpolder. Flevoland biedt veel ruimte voor (water)recreatie, festivals, buitensport en agrarische activiteiten waarbij mensen langdurig worden blootgesteld aan de zon. Dit risico beperkt zich niet tot de inwoners van genoemde vier gemeenten. Daarom richt dit project zich op alle zes gemeenten in Flevoland, met ca. 435.000 inwoners. Daarnaast trekken festivals vele bezoekers naar Flevoland, zoals Lowlands in Dronten of het bevrijdingsfestival in Almere.

B.     Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing
Binnen dit project worden gezondheidsbevorderende en -beschermende adviezen en maatregelen geïntegreerd binnen bestaande structuren en aanpakken. Hiervoor is gekozen, omdat GGD/GHOR deze structuren/aanpakken zelf in huis heeft, zoals jeugdgezondheidszorg, programma Gezonde Leefomgeving GGD, Flevolandse aanpak Gezonde School en evenementenadvisering of al een intensieve/natuurlijke samenwerking heeft lopen binnen bestaande programma’s, zoals met sporten beweegaanbieders en gemeenten. Bij de totstandkoming van dit plan heeft de GGD organisatieonderdelen en samenwerkingspartners binnen deze bestaande structuren en aanpakken al deels betrokken. Deze werkwijze vergroot de kans van slagen van de inzet die wij binnen dit projectvoorstel beschrijven.

C.     Relevantie
Ondanks de hoge incidentie van huidkanker in Flevoland, staat preventie van huidkanker in Flevoland niet expliciet op de agenda met specifieke projecten of activiteiten en met eigen financieringsstromen. Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame borging van preventie van huidkanker voor alle Flevolanders. Hiermee dragen wij bij aan de missie van KWF.

D.     Onderzoeksvragen
Dit project betreft implementatieonderzoek.

E.      Onderzoeksopzet
Het plan bestaat uit de volgende onderdelen die in werkpakketten zijn uitgewerkt:

  • Zonbescherming binnen gemeenten
  • Zonbescherming binnen de jeugdgezondheidszorg
  • Zonbescherming binnen het onderwijs
  • Zonveilige evenementen en festivals
  • Zonveilige sportomgeving
  • Inzet van zonbeschermingsvoorzieningen

Gedurende het hele project wordt gebruikgemaakt van communicatieadvies en communicatiestrategie, met voor ieder werkpakket een eigen communicatieplan. De communicatie verloopt grotendeels via stakeholders. Bij de ontwikkeling van de communicatiematerialen worden de doelgroepen (kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouders/verzorgers, leerkrachten, trainers/coaches, sporters en bezoekers van evenementen/festivals) betrokken om ervoor te zorgen dat de boodschap op een juiste wijze wordt gecommuniceerd. Passende elementen uit het programma Sunsafe en het Zonvenant van het Huidfonds worden hiervoor als basis gebruikt. Aanvullend worden kansrijke plekken aangewezen voor het plaatsen van zonbeschermingsvoorzieningen zoals dispensers of schaduwdoeken. Van begin af aan wordt gewerkt aan duurzame borging, waar de keuzes voor interventies/maatregelen op worden afgestemd.

Binnen de werkpakketten werkt de projectleider samen met de stakeholders, waarmee elk half jaar op procesniveau wordt geëvalueerd (behalen milestones, bevorderende en belemmerende factoren, voorwaarden voor succesvolle implementatie). In het laatste gesprek wordt ook gekeken naar wat nodig is om de activiteiten voort te zetten in Flevoland of als andere GGD’en hiermee aan de slag willen.

F.      Verwachte uitkomsten
Dit project is succesvol wanneer na afloop het thema preventie huidkanker een vaste plek heeft in reguliere processen en aanpakken en daarmee duurzaam geborgd is.

G.     Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren
In dit project wordt verkend hoe binnen bestaande structuren expliciet aandacht kan zijn voor gezond zongedrag en aanpassingen in de leefomgeving die bijdragen aan de preventie van huidkanker. Door de koppeling en verbinding te maken met bestaande structuren, zoals de jeugdgezondheidszorg, aanpak Gezonde School, evenementenadvisering en ondersteuning van sportverenigingen i.c.m. communicatie wordt van begin af aan gewerkt aan duurzame borging.