Alpe d'HuZes/KWF-fonds

Afdaling Alpe d'HuZes

Strategische partners

Alpe d'HuZes zamelt geld in voor KWF. De opbrengst die de deelnemers bijeenbrengen, wordt elk jaar gestort in het Alpe d'HuZes/KWF-fonds. KWF beheert dit fonds en draagt zorg voor de verantwoorde besteding. In het gezamenlijke bestedingsplan is vastgelegd waaraan het geld ten goede moet komen. Momenteel zijn dat onderzoeksprojecten binnen de thema's AmbitieNieuwe Ontwikkelingen en Hermannetjes. Alleen projecten die voldoen aan de missies van Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding en het bestedingsplan komen in aanmerking voor financiering uit het Alpe d'HuZes/KWF-fonds.

Welk onderzoek krijgt geld?

KWF ontvangt jaarlijks honderden onderzoeksvoorstellen. De KWF Adviesraad, bestaande uit nationale toponderzoekers en (ex-)patiënten, toetst deze kritisch op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. De KWF Adviesraad wordt hierin bijgestaan door buitenlandse experts die vanuit hun specifieke deskundigheid een oordeel geven over het onderzoeksvoorstel. Interviews met de aanvrager kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Op basis van de input van alle experts geeft de KWF Adviesraad een eindadvies aan KWF. Het KWF-bestuur besluit uiteindelijk welke onderzoeken worden gefinancierd.

Beoordelaars doen hun werk voor KWF onbetaald en oordelen nooit mee over financieringsaanvragen waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling.