Onze organisatie

compilatie van kwf afbeeldingen

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding

In 1949 ontving Koningin Wilhelmina voor haar Gouden Regeringsjubileum ruim 2 miljoen gulden (een kleine 1 miljoen euro) van de Nederlandse bevolking. Met dit geld werd Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding opgericht. In dezelfde maand heeft een groep Amsterdamse notabelen de Vereniging tot Steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds in het leven geroepen met als doel geld in te zamelen. Zodat de Stichting, ook als het Nationaal Geschenk op zou zijn, haar werk zou kunnen voortzetten. Vanaf 1 juni 2007 zijn de Vereniging en de Stichting gefuseerd tot één Stichting: KWF Kankerbestrijding. Deze Stichting staat onder leiding van een Raad van Toezicht en twee bestuurders.

KWF-logo

Sommigen zien in ons logo twee gespierde armen. Anderen een zachte omarming. Tegelijkertijd is het een moderne variant van het lintje dat al jaren symbool staat voor de strijd tegen kanker. Wat je er ook in ziet: het is allemaal goed. Zolang je de positieve, krachtige energie maar voelt. Van een levensveranderend merk.

De stichting KWF Kankerbestrijding

De stichting bestaat uit:

  • Een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.
  • Een bestuur, belast met de algemene leiding van de stichting. De bestuurders zijn Carla van Gils en Dorine Manson.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld: 

​Ir. Wiebe Draijer ​Voorzitter
   
​Drs. Mijke van Ballegooijen  Lid
Hilde Garssen Lid
Koos Timmermans Lid
Dr. Bas Leerink Lid
Michaëla Ulrici Lid

Het KWF kantoor in Amsterdam

Het kantoor, dat onder leiding staat van directeuren Carla van Gils en Dorine Manson, kent de volgende expertises en speerpunten:

​​​Expertises:
​​Stakeholdermanagement & Beïnvloeding
​Impact
​​Mens & Organisatie
​Innovatie programma’s
Onderzoek & Implementatie
Customer Journeys
Finance, Information & Legal
 
Speerpunten:
Vroegtijdig opsporen
Palliatieve zorg
Zeldzame en moeilijk behandelbare tumoren
Diagnostiek & minimaal invasieve technieken
Geneesmiddelen
Leefstijl en omgevingsfactoren
Psychosociale zorg en ondersteuning

Deze teams komen regelmatig samen om beleidsmatige en strategische zaken te bespreken.

Op het bureau werken ca. 200 medewerkers.

Gedeeld kantoor

Per december 2021 bundelen KWF, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Stichting Kanker.nl hun krachten nog verder. We gaan intensiever samenwerken om zo onze gedeelde ambities sneller te bereiken. Collega’s van de 3 organisaties kunnen vanaf dat moment ook op elkaars locaties werken. Op deze manier kunnen we elkaar meer ontmoeten met het uiteindelijke doel de samenwerking te bevorderen, voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker.

Samenwerking Pink Ribbon en KWF

De stichtingen Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding hadden in  oktober 2016 hun bedrijfsvoering samengevoegd. Met als doel een substantiële groei van inkomsten te realiseren voor borstkankeronderzoek. Eind 2020 zijn KWF en Pink Ribbon gefuseerd, waarbij Pink Ribbon onderdeel is geworden van KWF. Het merk en de identiteit van Pink Ribbon blijven  behouden.

Door het combineren van kennis en een aantal organisatieactiviteiten te integreren, zoals de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek en aanvragen voor projecten maar ook huisvesting en inzet van leveranciers etc. ontstaan er meer mogelijkheden om te investeren in fondsenwervende activiteiten.

Lees meer over de samenwerking tussen Pink Ribbon en KWF 

Raad van Advies

De Raad van Advies is een adviesorgaan en klankbord voor het bestuur van KWF. Zij is in haar adviesrol vooral verkennend, visievormend, signalerend en gericht op brede maartschappelijke ontwikkelingen. De Raad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, Prof.dr. André Knottnerus, emeritus-hoogleraar huisartsgeneeskunde en voormalig voorzitter van de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid. Bij het samenstellen van de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van de samenleving in leeftijd, geslacht, geografische spreiding en multiculturele achtergrond.

De raad van Advies is als volgt samengesteld:

Em. prof. dr. J. A. (André) Knottnerus - voorzitter      Drs. M. M. (Marga) de Jager
Prof. dr. E. (Elsken) van der Wall - vice-voorzitter Prof. dr. R. A. (Rashmi) Kusurkar
Dr. Ir. J. A. (Jan) Mol  Prof. dr. J.O. (Jochen) Mierau
Drs. C. A. C. M. (Chris) Oomen Dr. E. (Erik) Bischoff 

Ondernemingsraad (OR)

De OR is het overlegorgaan tussen de directie van KWF Kankerbestrijding en de werknemers. De OR heeft als taak door goede samenwerking tussen ondernemer, bestuurder en personeel het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen en het welzijn en de belangen van de werknemers in dienst van de ondernemer te behartigen.

CBF Erkenning

Als een van de eerste charitatieve instellingen in Nederland ontving KWF Kankerbestrijding in 1996 het officiële Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Per 1 juli 2016 is het keurmerk omgezet naar een zogenaamde Erkenning Goed Doel. Deze Erkenning is een garantie voor gevers dat men met een betrouwbare organisatie van doen heeft, waaraan men met een gerust hart kan geven.

Over de CBF Erkenning

Bekijk het CBF-erkenningspaspoort van KWF

Algemeen Nut Beogende Instelling

KWF Kankerbestrijding is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Over de ANBI registratie