Aanscherping onderzoeksfinanciering

Onderzoeker Renske Altena

KWF gaat de wijze van onderzoeksfinanciering veranderen. Op deze pagina leggen we uit waarom we deze veranderingen doorvoeren, hoe we dat gaan doen, en misschien wel het meest belangrijk: dat we dat sámen met het onderzoeksveld willen doen.

2019: KWF-speerpunten van start

KWF heeft in 2019 in afstemming met stakeholders een belangrijke stap gezet door onze Ambitie 2030 te formuleren, inclusief een aantal speerpunten die gezamenlijk de gehele ‘patient journey’ beslaan.

 • Preventie door Leefstijl & Omgevingsfactoren
 • Vroegtijdig Opsporen
 • Minimaal Invasieve Toepassingen
 • Geneesmiddelen
 • Zeldzame & Moeilijk Behandelbare Tumoren
 • Psychosociale Zorg
 • Palliatieve Zorg

Binnen deze speerpunten werken onderzoeksspecialisten, beleidsmedewerkers, lobbyisten en fondsenwervers samen met veldpartijen om de speerpuntdoelen te verwezenlijken.

Fundamenteel onderzoek

Hoewel niet geformuleerd als los speerpunt, is fundamenteel onderzoek altijd een belangrijke pijler geweest van onze onderzoeksfinanciering. En dat blijft zo: zowel in open calls, als binnen gerichte trackfinanciering én financiering via Oncode Institute. Fundamenteel onderzoek is de bron van nieuwe, betere behandelingen.

2022: Gericht financieren

Hoewel veel van het wetenschappelijk onderzoek dat we momenteel (met name reactief) binnen het Programma Onderzoek & Implementatie financieren, goed past binnen deze speerpunten, signaleren we ook dat er gebieden zijn waarin we meer impact kunnen bereiken met een gerichte, langdurige stimulans. De eerste gebieden hebben we in 2022 in kaart gebracht door middel van een survey aan het onderzoeksveld, gevolgd door workshops en 1-op-1-interviews.

Resultaten survey, workshops & interviews

In deze verschillende manieren van dialoog stelden we vragen over onze wijze van (onderzoeks)financiering, hoe we deze kunnen verbeteren en ook (in meer detail) vragen over specifieke onderzoeksthema's en fasen van onderzoek waar KWF écht verschil kan maken.

 • De survey is ingevuld door 327 van de ruim 1300 aangeschreven onderzoekers.
 • De respondenten vormen een vertegenwoordiging van de verschillende onderzoeksgebieden in de huidige KWF-onderzoeksportefeuille.
 • Veel onderzoekers geven aan dat ze momenteel het meest gebruik maken van onderzoeksfinanciering via open calls. Daarnaast worden themacalls, directe financiering en consortia als belangrijke financieringsinstrumenten aangeduid.

Terugkerende onderwerpen waar KWF blijvend aandacht voor zou moeten behouden zijn:

 • de belangrijke rol van exploratief, fundamenteel onderzoek
 • zeldzame en moeilijk behandelbare tumoren
 • implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk

Naast de inhoudelijke aanbeveling over mogelijke thema's en wijze van onderzoeksfinanciering, hebben we ook waardevolle feedback gekregen over de ‘randvoorwaarden’: denk aan de inrichting en gebruiksvriendelijkheid van het Grant Management System (GMS) voor projectvoorstellen, onze wijze van beoordeling en monitoring. Deze handschoen pakken we graag op; in sommige gevallen (zoals de inrichting van GMS) worden hier op dit moment al belangrijke stappen in gemaakt.

Passend financieren binnen ‘Tracks’

Dankzij deze gecombineerde input hebben we een aantal eerste tracks kunnen formuleren: thema’s waarop we de komende jaren intensiever en langduriger willen gaan financieren. Omdat we zien dat de huidige projectfinanciering waarschijnlijk niet voor de gewenste versnelling naar toepassing in de klinische praktijk zal zorgen.

Deze thema’s zijn gevarieerd, en nog lang niet ieder thema is al even duidelijk uitgekristalliseerd. Daarvoor zullen we de komende jaren zorgvuldig de tijd nemen in afstemming met het onderzoeksveld. Afhankelijk van het thema en wat er voor realisatie nodig is, zullen we daarvoor instrumenten als (structurele) themacalls, in gezamenlijkheid ontworpen aanbestedingstrajecten en netwerkfinanciering inzetten.

In 2022 zijn we begonnen met 3 tracks. Op deze thema’s financieren we niet eenmalig, maar zetten we de komende jaren blijvend in.

 • Grootschalig onderzoek naar (combinaties van) biomarkers
  De themacall Biomarkers is ontworpen om biomarkers door te ontwikkelen voor gebruik in de praktijk.
 • (Pre)klinisch onderzoek bij markt-/ecosysteemfalen
  Binnen de ATTRACT-call maken we, samen met internationale partners, grensoverstijgend onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen voor zeldzame kankers mogelijk.
 • Smart Measurement Technologies
  Deze call hebben we in 2022 voor het eerst uitgezet en heeft in 2023 een vervolg gekregen.

Voorbeelden van tracks in 2023

Voorbeelden van tracks die we in 2023 verder uitwerken zijn:

Binnen het speerpunt Preventie door Leefstijl & Omgevingsfactoren

 • Omgevingsfactoren in relatie tot kankerincidentie

Binnen de speerpunten Vroegtijdig Opsporen en Minimaal Invasieve Toepassingen

 • Risicogebaseerde inzet bevolkingsonderzoek
 • Toepassing en implementatie moleculaire diagnostiek

Binnen het speerpunt Geneesmiddelen

 • Repurposing van geneesmiddelen

Binnen de speerpunten Psychosociale Zorg en Palliatieve Zorg

 • Diversiteit en inclusiviteit in communicatie & shared decision making
 • Palliatieve interventies
 • Implementatie van bewezen effectieve interventies
 • Integrale behandeling van klachten

Work in progress

Deze transitie betekent een nieuwe manier van werken voor KWF. Dit kost tijd. De komende jaren zullen elk jaar een aantal nieuwe tracks van start gaan. En daarmee zal ook de uiteindelijke verdeling tussen financiering voor open calls en financiering in tracks verschuiven. Deze veranderingen willen we realiseren in samenwerking met het onderzoeksveld.

U volgt deze veranderingen via de Nieuwsbrief voor Onderzoekers (elk kwartaal), op onze research pagina en via onze portfolio-eigenaren.

Q&A

KWF is volledig afhankelijk van giften. Daardoor lopen wij ook aan tegen maatschappelijke financiële onzekerheid. Maar: van elke euro die binnenkomt, besteden we ruim 80 cent aan onze missiedoelen; en dit percentage houden we op peil. Ook in de nieuwe plannen. Maar de wijze waarop we besteden verandert: naast open calls gaan we ook gerichter financieren.

Om onze speerpuntambities te verwezenlijken, én mogelijkheden voor open calls te behouden, gaan we de open calls de komende jaren meer over de tijd spreiden. 

De eerstvolgende calls voor de komende jaren staan al open, of zijn gepland:

 • Call 2023-1 (Development) en 2023-2 (Exploratie) zijn gesloten en in beoordeling.
 • In maart 2023 sluit call 2023-3 (Development)
 • De volgende Exploratie-call schuift wat verder op en zal begin 2024 worden toegekend (2024-1).
 • In 2024 worden tevens calls 2024-2 (Development) en 2024-3 (Exploratie) toegekend.

Voor het meest actuele overzicht van openstaande en toekomstige calls, zie: www.kwf.nl/onderzoek/financieringsinformatie/financieringsmogelijkheden

In navolging op onze Ambitie 2030 hebben we in 2022 input verzameld van zowel het onderzoeksveld (door middel van surveys), als door organisatie van workshops en interviews met meerdere relevante stakeholders. Deze input samen heeft geleid tot de formulering van diverse tracks, binnen de volgende clusters van KWF Speerpunten:

 • Preventie 
  (Speerpunt Preventie door Leefstijl & Omgevingsfactoren)
 • Vroegtijdig opsporen en Minimaal Invasieve Toepassingen
  (Speerpunten Vroegtijdig Opsporen en Minimaal Invasieve Toepassingen)
 • Geneesmiddelen
  (Speerpunt Geneesmiddelen)
 • Kwaliteit van Leven
  (Speerpunten Psychosociale Zorg en Palliatieve Zorg)

Ervaring met themacalls hebben we al langer, maar sommige financieringsvormen zijn nieuw voor KWF. Zoals een in gezamenlijkheid ontworpen aanbestedingstraject. Deze expertise komt ook terug in de volgorde waarin we nieuwe vormen van financiering inzetten: in 2023 zal dat voornamelijk nog in themacalls zijn. Maar netwerkfinanciering en in gezamenlijkheid ontworpen aanbestedingstrajecten, moeten verder uitgewerkt worden.

We blijven open calls uitzetten om ideeën een kans te geven die niet binnen een track vallen.

Absoluut, fundamenteel onderzoek is de bron van innovatie. Fundamenteel onderzoek is niet gedefinieerd als speerpunt, of als losse track. Omdat het zich niet goed laat sturen en we hier juist onderzoekers de kans willen bieden om nieuwe inzichten te verwerven. Dat blijven we doen binnen de open financiering, binnen de tracks én via Oncode Institute.

Wij willen de impact van kanker verkleinen. En elke gedoneerde euro zo goed mogelijk uitgeven. De huidige manier van onderzoeksfinanciering heeft een stimulans gegeven aan vele nieuwe, belangrijke onderzoeken. Maar er zijn ook gebieden waar we de komende jaren kansen zien voor onderzoek & implementatie die we binnen de huidige manier van financieren niet voldoende verzilveren. Daarom willen we gerichter financieren binnen tracks.

Voor de open calls blijft de beoordeling verlopen via de bestaande commissies. Voor themacalls worden specifieke commissies samengesteld. Afhankelijk van de financieringsvorm wordt altijd de onafhankelijke, inhoudelijke expertise ingeroepen van wetenschappelijke experts en patiënten.