Vandaag samenwerken aan de uitdagingen van morgen

Vrouw met hoofddoekje in groepsgesprek

In 2030 ziet Nederland er anders uit. Dat geldt ook voor het oncologisch landschap. Waar anno 2020 de meeste vormen van kanker nog traditioneel worden vernoemd naar het aangedane orgaan (‘darmkanker’, ‘borstkanker’, etc.), laten nieuwe moleculaire technieken zien dat er ook binnen één orgaan een grote verscheidenheid aan kankersoorten kan bestaan. Daardoor zijn er niet alleen honderden verschillende kankersoorten; het aantal behandelingen is net zo divers, én groeiende. 

Nieuwe uitdagingen
De toenemende complexiteit van het oncologische veld brengt nieuwe uitdagingen en vragen met zich mee. Niet alleen voor patiënten en behandelaars, maar voor de hele maatschappij. Zo zijn er spectaculaire verbeteringen in de behandeling van sommige tumoren, maar is bij andere tumoren nauwelijks vooruitgang geboekt. Hoe kunnen we patiënten met zeldzame tumoren laten meeprofiteren van de ontwikkelingen? Hoe houden we precisiegeneeskunde (behandeling op maat) betaalbaar voor de zorg? Als steeds meer patiënten langer (over)leven met en na kanker, hoe kunnen ze dat in een zo goed mogelijke kwaliteit van leven doen? En hoe kunnen we patiënten goed ondersteunen in de laatste levensfase?

In 2019 is KWF in gesprek gegaan met een groot aantal stakeholders om de uitdagingen voor de komende tien jaar te formuleren en om keuzes te maken: hoe kunnen we onze middelen zo goed mogelijk inzetten? Samen met patiënten, artsen, wetenschappers, donateurs, beleidsmakers, kankerinstituten en overheidsinstellingen hebben we binnen Ambitie 2030 een langetermijnvisie voor KWF ontwikkeld en uitgerold. Door het stimuleren van gericht wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding, en kennisdeling wil KWF zich  - samen met deze stakeholders - inzetten voor een beter leven voor patiënten met en zonder kanker. 

Kerndoelen & speerpunten: de patiënt centraal in alles wat we doen

Met haar activiteiten ondersteunt KWF patiënten in elke fase van het leven: de patient journey. Deze individuele ervaring met kanker omvat het hele traject vanuit het perspectief van de mens: de preventie van kanker, het vermoeden op of de angst voor kanker, diagnostiek, behandeling, follow-up en herstel na behandeling, interactie met de omgeving, re-integratie in de maatschappij, begeleiding van het chronische proces bij nieuwe ziektes, maar ook de laatste levensfase. 

 • We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan.
 • We bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn.
 • We zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex) kankerpatiënten én hun naasten.
 • We doen er alles aan om te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg.

Om onze mogelijkheden en middelen zo goed mogelijk in te zetten zal het noodzakelijk zijn om keuzes te maken. Naar aanleiding van dialoogsessies met onze stakeholders, hebben we zeven speerpunten geformuleerd waarbinnen we die keuzes maken. Zo gaat KWF dus van een brede financiering op alle thema’s, naar stimulering van gericht wetenschappelijk onderzoek binnen deze speerpunten. Gezamenlijk beslaan deze speerpunten de gehele patient journey.

De speerpunten in vogelvlucht

Leefstijl en omgevingsfactoren

 • We stimuleren onderzoek naar (nieuwe) risicofactoren voor het ontstaan van kanker.
 • We stimuleren onderzoek naar leefstijlbeïnvloeding.
 • We stimuleren implementatie van bewezen effectieve maatregelen.
 • Met campagnes delen we kennis, beïnvloeden we gedrag en creëren we draagvlak voor benodigde maatregelen.
 • We faciliteren en stimuleren samenwerkingsverbanden.
 • We participeren daar waar de grootste toegevoegde waarde kan zijn.
 • Succesvol uitgerolde leefstijlpreventie-activiteiten dragen we over aan andere partijen.

    
Vroegtijdig opsporen

 • We stimuleren onderzoek naar erfelijke risicofactoren en biomarkers die voorspellend zijn voor de ontwikkeling van kanker.
 • We bevorderen de toegankelijkheid van nieuwe en bestaande vroege opsporingsmethoden voor kanker.
 • Samen met stakeholders werken we aan ontwikkeling en implementatie van evidence-based opsporingsmethoden.
 • We zorgen ervoor dat mensen met een verhoogd risico op kanker in staat zijn om bewuste keuzes te maken om zich wel/niet te laten onderzoeken.
 • We zorgen ervoor dat screeningsinstrumenten - zoals bevolkingsonderzoeken - goed en gericht worden ingezet en een maximaal bereik halen.
 • We analyseren de impact van screening op patiënten en hun naasten.

 

Zeldzame en moeilijk behandelbare tumoren

 • We identificeren knelpunten en pakken deze aan met het veld.
 • We stimuleren ontwikkeling van biobanken en databestanden.
 • We stimuleren onderzoek en coördinatie van onderzoek, ten behoeve van meer en betere behandelmogelijkheden voor de patiënt. 
 • We zetten ons in voor de ontwikkeling van een aangepast studiedesign, om gedegen onderzoek met kleine studiepopulaties mogelijk te maken. 
 • We bevorderen een optimaal registratietraject voor geneesmiddelen voor zeldzame kankers waarvoor een klassiek registratietraject niet mogelijk of wenselijk is.
 • We bevorderen de kwaliteit van zorg en toegankelijkheid door concentratie en samenwerking.
 • We dragen bij aan het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij de specifieke problematiek en (emotionele) consequenties van de ziekte voor de doelgroep. 

Geneesmiddelen

 • We bevorderen onderzoek naar nieuwe aangrijpingspunten en onderzoek naar bijwerkingen, en de vertaling daarvan naar toepassing.
 • We stimuleren de ontwikkeling en toegankelijkheid van geneesmiddelen.
 • We maken niche geneesmiddelen breder beschikbaar door het bevorderen van nieuwe businessmodellen en investeren in infrastructuur voor niet-commerciële geneesmiddelen.
 • We stimuleren ontwikkeling van infrastructuur voor productie op locatie.
 • We bevorderen duurzame medicijnontwikkeling door maatschappelijk verantwoord licentiëren en (internationale) transparantie in de prijsopbouw.
 • We scheppen de juiste randvoorwaarden voor onderzoek, ontwikkeling & productie en postregistratie gebruik door beïnvloeding van relevante (inter)nationale stakeholders.
   

Diagnostiek en minimaal invasieve technieken

 • We stimuleren onderzoek naar nieuwe aangrijpingspunten met een grote kans op translatie naar de kliniek.
 • We stimuleren implementatie in de klinische zorg.
 • We bevorderen brede beschikbaarheid van bewezen effectieve methodes.
 • Samen met stakeholders ontwikkelen we multicenter implementatieroutes, met gebruik van beschikbare en te ontwikkelen infrastructuren. 
   

Psychosociale zorg en ondersteuning    

We zetten ons ervoor in dat psychosociale zorg en ondersteuning voor iedere (ex)patiënt bereikbaar is, passend bij de individuele behoefte. Daarbij focussen we op: 

 • Herkenning, erkenning en steun in de maatschappij voor de impact van kanker.
 • Stimuleren van nieuw onderzoek.
 • Focus op implementatie van evidence-based interventies in de praktijk.
 • Een hoogwaardig aanbod van informele zorg.
 • Ondersteuning rondom (terugkeer) naar werk. 
   

Palliatieve zorg  

 • We stimuleren onderzoek naar optimale begeleiding van patiënten in de laatste levensfase. 
 • We bevorderen goede zorg voor kankerpatiënten die niet meer beter worden. Met respect voor zelfregie en aandacht voor gedeelde besluitvorming.
 • Dialoog en samenwerking met partijen die al actief zijn op dit gebied, staan centraal in de opstartfase. 
   

Hoe bereiken we samen deze ambitie?

KWF ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en wil dat de resultaten daarvan zo snel mogelijk hun weg vinden naar de patiënt. Dat doen we door middel van een flexibele financieringsstructuur en door in samenspraak met onderzoekers, instituten en patiënten te bezien hoe KWF zo goed mogelijk kan faciliteren. Door samen op te trekken kan KWF elke donatie verzilveren met maximale impact voor de patiënt.

De rol van instituten
We zien onderzoeksprojecten als samenwerkingsverband tussen onderzoekers, de betrokken instituten en KWF. In die samenwerking zien we belangrijke verantwoordelijkheden voor onszelf en voor instituten.

 • We verwachten dat instituten het klimaat scheppen voor excellent wetenschappelijk onderzoek en vertaling naar toepassing door het aanjagen van onderzoek & innovatie en het creëren van de benodigde samenhang en infrastructuur. 
 • KWF ziet fundamenteel onderzoek als de bron voor innovatie en blijft dit ondersteunen. Maar we verwachten tevens dat instituten instaan voor het continuüm van onderzoek tot implementatie in de zorgpraktijk.
 • KWF ondersteunt het onderzoek door bij te dragen aan de uitvoer van onderzoeksprojecten, waaronder financiering van uitvoerend personaal zoals promovendi, postdocs en ondersteunend personeel, en materialen. Kosten van projectleiding (met uitzondering van Young Investigator Grants), zorgprofessionals, infrastructuur (laboratoria, apparatuur, ICT) en kosten voor opleiding van onderzoekers en zorgprofessionals dienen te worden gefinancierd door het instituut.
 • Door met instituten en onderzoekers samen te werken bij onze fondsenwerving, kunnen we donateurs optimaal betrekken bij onze gezamenlijke missie. Daarmee komen weer meer middelen vrij voor wetenschappelijk onderzoek.

Focus in onderzoeksfinanciering
KWF ontvangt jaarlijks honderden onderzoeksvoorstellen van wetenschappers binnen het Programma Onderzoek & Implementatie (PO&I). Onderzoeksvoorstellen die binnen PO&I worden ingediend, doorlopen een uitgebreide beoordelingsprocedure, waarin de projecten door onze beoordelingscommissies worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie.

Bij prioritering van de onderzoeken worden de projecten getoetst aan de speerpunten.

Op www.kwf.nl/poi staan onze financieringsvoorwaarden en guidelines.