Beoordelen

beoordeling onderzoeken

Het beoordelingsproces

Het beoordelingsproces van projectvoorstellen die door KWF zijn ontvangen, is uit de volgende stappen opgebouwd:

  • Ontvankelijkheidstoets
  • Wetenschappelijke toets
  • Externe beoordeling door (inter)nationale referenten
  • Interne beoordeling door de leden van de beoordelingscommissies
  • Beoordelingsvergadering
  • Prioriteringsvergadering
  • Toekenning/afwijzing 

Ontvankelijkheidstoets (Eligibility check)

In de ontvankelijkheidstoets controleert KWF eerst projectvoorstellen op (vorm)fouten, of het voldoet aan de voorwaarden en of het voorstel volgens de richtlijnen is ingevuld (toets op volledigheid). Als dat het geval is, wordt het projectvoorstel in behandeling genomen. 

Wetenschappelijke toets (Scientific eligibility check)

Vervolgens toetsen 3 leden van de beoordelingscommissie de wetenschappelijke ontvankelijkheid, waarbij zij vaststellen of het projectvoorstel past bij de missie van KWF en/of bijdraagt aan de kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van (effecten van) kanker. Daarnaast stellen ze vast of het projectvoorstel aan de minimale kwaliteitscriteria voldoet en voldoende is uitgewerkt om het gehele beoordelingsproces te doorlopen en uitgestuurd te kunnen worden naar referenten. Indien dit niet het geval is, wordt het projectvoorstel niet verder beoordeeld.

De 3 leden van de beoordelingscommissie worden aan een projectvoorstel toegewezen op basis van expertise. 

Externe beoordeling (External Review)

Bij de externe beoordeling wordt het projectvoorstel door externe (wetenschappelijke) experts beoordeeld op:

  • Relevantie voor de kankerbestrijding: de wijze waarop en de mate waarin het projectvoorstel bijdraagt aan de missiedoelen van KWF Kankerbestrijding of een bijdrage levert aan de kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van (de effecten van)  kanker.
  • Wetenschappelijke kwaliteit: geheel van eigenschappen en kenmerken van een projectvoorstel, dat van belang is voor het voldoen aan gestelde eisen/bereiken van het gestelde doel.
  • Haalbaarheid: de mate waarin alle benodigde middelen beschikbaar zijn en aan alle randvoorwaarden is voldaan om het doel te bereiken.

Het streven is om minimaal 3 externe (inter)nationale wetenschappelijke referenten het projectvoorstel te laten beoordelen. Projectvoorstellen in het traject Ontwikkeling en in het traject Implementatie worden beoordeeld door de Patiënten Adviescommissie (PACO). Zij velt een oordeel over het voorstel, op basis van de Nederlandse samenvatting, en informatie over de relevantie en haalbaarheid vanuit patiëntenperspectief. Mocht het nodig zijn, dan wordt het voorstel ook beoordeeld vanuit een specifieke expertise, zoals business, statistiek of zorgverlening. 

Interne beoordeling (Board Review)

De 3 leden uit de beoordelingscommissie die het projectvoorstel toegewezen hebben gekregen, ontvangen alle externe referentenrapporten. KWF geeft daarnaast een overzicht van de feiten gerelateerd aan het projectvoorstel. Op basis van de externe referentenrapporten, met inachtneming van de input van de verschillende perspectieven en hun eigen wetenschappelijke expertise, worden de 3 commissieleden gevraagd objectief en onafhankelijk van elkaar een oordeel en een onderbouwing vast te stellen betreffende wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en haalbaarheid van het projectvoorstel. 

Beoordelingsvergadering

Tijdens een beoordelingsvergadering worden alle projectvoorstellen die zijn uitgestuurd naar externe referenten besproken, waarbij de individuele oordelen van de 3 commissieleden worden samengebracht. De gehele beoordelingscommissie bespreekt het projectvoorstel en komt gezamenlijk tot één eindoordeel. De beoordelingscommissie stelt op grond van de referentenrapporten, de commentaren van de PACO, de beoordelingen van de 3 commissieleden (incl. motivatie/toelichting) en de discussie tijdens de beoordelingsvergadering een eindoordeel vast. Hierbij wordt het classificatiesysteem gehanteerd: A (excellente projectvoorstellen), B (goede, financierbare  projectvoorstellen), C (niet-financierbare projectvoorstellen). 

Prioriteringsvergadering (Prioritizing Meeting)

Tijdens een prioriteringsvergadering wordt het definitieve advies aan de bestuurder van KWF geformuleerd ten behoeve van impactgericht financieren. De prioriteringsvergadering vindt plaats met de (vice)voorzitters van de beoordelingscommissies, PACO-leden en KWF. Het advies wordt opgesteld op basis van het overzicht en de weging van alle projectvoorstellen ten opzichte van elkaar en met input van KWF. KWF besluit.  

Toekenning/afwijzing

KWF committeert zich aan de gefinancierde projecten door middel van samenwerken, faciliteren en interesse. Na toekenning neemt KWF contact op met de projectleider om afspraken te maken over de monitoring van het project (o.a. verwachte milestones en samenwerking/ contactmomenten tussen onderzoeksgroep en KWF).

Projectvoorstellen die onvoldoende relevant, kwalitatief goed en/of haalbaar zijn, worden afgewezen. Afhankelijk van de onderbouwing van het eindoordeel door de beoordelingscommissie worden de projectleiders van deze projectvoorstellen ontmoedigd of aangemoedigd om opnieuw in te dienen. 

Code of Conduct

KWF hanteert een Code of Conduct (gedragscode) om te waarborgen dat het beoordelingsproces eerlijk, objectief en vertrouwelijk verloopt. De gedragscode schrijft voor dat leden van de beoordelingscommissie en externe referenten openheid geven over hun relatie en belangen t.o.v. de aanvrager en zijn of haar projectvoorstel. Als er sprake is van belangenverstrengeling  (werkgerelateerd, persoonlijk of financieel van aard) is het niet mogelijk om als beoordelaar op te treden.