Samenwerken

Laboratorium onderzoekers

Programma Onderzoek & Implementatie

Het KWF Programma Onderzoek & Implementatie omvat de wijze waarop KWF financiert, beoordeelt en (samen)werkt. Sleutelwoorden bij onze werkwijze zijn faciliteren, stimuleren en committeren. Door goed contact  met de projectleider te onderhouden en samen te werken, wil KWF de voortgang van het project zo goed mogelijk ondersteunen. Kansen en knelpunten worden vroegtijdig benut dan wel aangepakt.

Programmacoördinatoren

De onderzoeksportefeuille van KWF wordt gefaciliteerd door een themaspecifieke KWF-programmacoördinator. De onderzoeksportefeuille is onderverdeeld in tien thema’s:

  1. Basic research
  2. Biomarkers
  3. Imaging
  4. Agents
  5. Immune response modifiers
  6. Interventive devices
  7. Lifestyle and exposure
  8. Quality of life/Quality of care
  9. Infrastructure
  10. Implementation

Milestones

Om de voortgang van de onderzoeksplanning te volgen werkt KWF met milestones, die inzicht geven in de voortgang van het project, en mogelijkheid geven tot bijsturing en (dis)continuering van een project. Onderzoekers formuleren deze milestones zelf bij indiening van het projectvoorstel. De exacte invulling en frequentie van de milestone monitoring variëren per  onderzoeksfase. Zo ligt de nadruk bij het exploratietraject op minder milestones en op informele contactmomenten om de voortgang en ontwikkeling te volgen. Dit alles om een mate van vrijheid te behouden. Naarmate de onderzoeksfase dichter in de buurt van klinische toepassing komt, worden meer milestones geformuleerd.

Projectleiders leveren tijdens hun project een aantal (voortgangs)verslagen in en na afloop een eindverslag en financiële eindverantwoording. Het project is met goed gevolg afgerond als het eindverslag is goedgekeurd door de  beoordelingscommissie van KWF en de financiële eindverantwoording is goedgekeurd door KWF.

KWF committeert zich aan de gefinancierde projecten door middel van samenwerken, faciliteren en interesse. Vanuit deze interesse delen wij onderzoeksresultaten ook graag met onze donateurs, om te laten zien wat er met hun gift wordt bereikt.