Oncode Institute - voor onderzoekers

Onderzoeker Renske Altena

Excellentie verenigd, impact verzekerd

Fundamenteel onderzoek draait om het ontrafelen van het mechanisme van kanker. De missie van Oncode Institute gaat een stapje verder: in een versneld tempo zorgen dat excellent fundamenteel onderzoek uitmondt in innovatieve diagnostiek, behandelingen, diensten en producten waar patiënten voordeel van hebben.

Hoe?

Oncode Institute slaat een brug tussen fundamentele doorbraken en toepassingen voor de patiënt door intensieve samenwerking met valorisatie-experts. Zij zijn gespecialiseerd in het benutten van wetenschappelijke kennis ten gunste van de patiënt.

Doorbraakkennis is hiervoor de ideale voedingsbodem. Het instituut zal zelf geen producten commercialiseren maar een omgeving creëren waarin (fundamentele) onderzoeksresultaten snel en optimaal worden vertaald naar klinische toepassingen en/of gekoppeld worden aan  beleidsontwikkelaars, bedrijven en investeerders. Hierbij is het essentieel om een cultuur te creëren waarin meewerken aan de succesvolle vertaling van onderzoeksresultaten dezelfde prestige heeft als de publicatie van fundamentele onderzoeksresultaten. 

Binnen Oncode Institute werkt men volgens één gezamenlijke strategie aan zes verschillende onderzoeksthema's.

Waar?

In plaats van een nieuw en duur instituut of laboratorium op te richten, wordt Oncode Institute opgebouwd uit onderzoeksgroepen die fysiek zijn gevestigd in bestaande instellingen, zoals academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten. De groepen staan in nauwe verbinding met elkaar doordat ze kennis en faciliteiten met elkaar delen.

Wie?

Oncode Institute kan bogen op fundamentele toponderzoekers uit het hele land. Vrijwel alle Nederlandse kennisinstituten op het gebied van de oncologie zijn aangesloten. In totaal zijn ruim 60 onderzoeksgroepen werkzaam binnen Oncode Institute.

Waarom?

Er zijn al veel (inter)nationale samenwerkingsverbanden. Oncode Institute brengt samenwerking echter een stap verder. Doordat de onderzoekers samen gaan werken binnen één instituut en volgens één gezamenlijke wetenschappelijke strategie (gebaseerd op de missie en visie van het instituut) kan er een versnelling in het onderzoek komen die anders niet mogelijk is.

Het samenbrengen van de top van het Nederlandse fundamentele onderzoek binnen één instituut biedt een veel betere uitgangspositie voor samenwerking met internationale vooraanstaande onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven en de mogelijkheden om financiering te verwerven van internationale fondsen worden vergroot door deze bundeling van krachten van Nederlandse toponderzoekers.

Oncode Institute versterkt dus niet alleen de samenwerking in Nederland maar ook de internationale samenwerking. Dit is van groot belang om sneller tot nieuwe behandelingen tegen kanker te komen.

Wie zijn de financiers?

KWF investeert € 12,5 miljoen per jaar in Oncode Institute. De totale bijdrage van KWF wordt gematched door de andere financiers.  Op die manier komt dubbel zoveel geld voor fundamenteel kankeronderzoek beschikbaar. Zonder de inspanningen van KWF had dit overheidsgeld een andere bestemming gekregen. De andere financiers zijn de ministeries van Economische Zaken (EZ), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Health~Holland, ZonMW en NWO.

Oncode Institute vs. KWF Programma Onderzoek & Implementatie

Projectfinanciering vanuit het KWF Programma Onderzoek & Implementatie (KWF PO&I) staat los van de instellingsfinanciering van KWF voor Oncode Institute, maar ze vullen elkaar wel aan. Onderzoekers die werken voor Oncode Institute kunnen financiering blijven aanvragen via KWF PO&I.

Een onderzoeker met een Oncode Institute-basisfinanciering kan niet voor hetzelfde onderzoek ook geld van KWF ontvangen; een zogenaamde dubbele aanvraag is niet mogelijk en ongewenst. Als een onderzoeker meer financiering nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er aanvullend onderzoek nodig is, kan via KWF PO&I een aanvraag worden ingediend. Deze wordt met de daarvoor geldende eisen beoordeeld. Onderdeel is toetsing op conflict of interest. De aanvrager zelf heeft ook een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de aanvraag en beschikbare middelen om te gaan.

De instellingsfinanciering voor Oncode Institute geeft meer vrijheid om te verkennen en de basis te leggen voor nieuwe inzichten dan een projectfinanciering. Juist in fundamenteel onderzoek is deze vrijheid erg belangrijk om tot nieuwe doorbraken te komen. Oncode Institute moet op die manier een stabiele, duurzame en vruchtbare omgeving zijn voor ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.  

Een deel van het Oncode-budget is gereserveerd voor doelgerichte programma’s die ondersteunende voorzieningen bieden, onderzoekers nieuwe competenties helpen ontwikkelen of samenwerking stimuleren. Binnen het programma Materiaal & Infrastructuur kan bijvoorbeeld financiering worden aangevraagd voor noodzakelijke apparatuur. Gelden wordt dus niet gelijkmatig verdeeld over de onderzoeksgroepen, maar via programma's doelgericht beschikbaar gesteld om een bijdrage te leveren aan de missie van Oncode.