Naar een optimale behandeling van gelijktijdig voorkomende klachten van patiënten met gevorderde kanker in een palliatief traject

lopend

Onderzoekssamenvatting

Patiënten in de palliatieve fase én hun zorgverleners optimaal ondersteunen in het herkennen en behandelen van gelijktijdig voorkomende klachten.

Kankerpatiënten in de palliatieve fase hebben vaak meerdere klachten tegelijk die elkaar beïnvloeden. Kortademigheid kan bijvoorbeeld verergeren door angst en slapeloosheid. Deze gelijktijdig ervaren klachten dienen gezamenlijk behandeld te worden. Een integrale aanpak van alle domeinen van de palliatieve zorg (lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel) is daarom erg belangrijk. Nu is behandeling vaak nog teveel gericht op één enkele klacht. Daarnaast zijn de meeste zorgverleners niet gespecialiseerd in palliatieve zorg en daardoor onvoldoende geschoold om klachten ‘multidimensioneel’ uit te vragen.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om zorgverleners hierin te ondersteunen is een beslistool ontwikkeld: een gevalideerde vragenlijst die gaat over de vier domeinen van de palliatieve zorg, met daarin 17 vragen over de aanwezigheid en ernst van de klachten. Patiënten kunnen hierbij aangeven waar zij het meest last van hebben. Op basis van die informatie wordt een behandeladvies gegeven, mede gebaseerd op bestaande richtlijnen.
Prof. Reyners gaat nu onderzoeken hoe deze tool zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Haar team wil weten welke patiënten daar het meeste bij gebaat zijn, in hoeverre zorgverleners die niet gespecialiseerd zijn in de palliatieve zorg de tool willen gebruiken en in hoeverre patiënten bereid zijn om vragenlijsten over hun klachten in te vullen. 

Wat levert dit onderzoek op?

Dit project draagt bij aan verdere ontwikkeling én implementatie van de tool in de praktijk. Het onderzoek draagt daarmee bij aan een belangrijk nieuw missiedoel van KWF: betere palliatieve zorg en een betere kwaliteit van leven voor patiënten tijdens hun laatste levensfase.