FAPI-PET/CT en laparoscopie in de stadiering van lokaal gevorderd maagcarcinoom: een prospectieve multicenter studie (PLASTIC-3-studie)

start binnenkort

Onderzoekssamenvatting

A.     Achtergrond en probleemstelling
De medische besluitvorming over de behandeling van lokaal gevorderde maagkanker wordt momenteel gedaan op verschillende onderzoeken, waaronder gastroscopie, CT-scan, FDG-PET/CT-scan (de zogenaamde suikerscan) en een diagnostische kijkoperatie. CT en de suikerscan missen echter vaak uitzaaiingen. Hoewel een kijkoperatie meerwaarde heeft voor het vinden van tumordeposities in de buikholte, betreft het een invasieve diagnostische ingreep met complicatierisico’s en risico op verspreiding van kankercellen. Daarnaast kan deze methode geen uitzaaiingen buiten de buikholte opsporen. Er is daarom behoefte aan een betrouwbare en niet-invasieve diagnostische methode die alle uitzaaiingen in het gehele lichaam kan opsporen.

B.     Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing
De huidige methode om maagkanker op te sporen met een suikerscan werkt niet goed voor sommige soorten maagkanker met een laag suikerverbruik. Gelukkig zijn er recentelijk moleculen ontdekt genaamd FAPI, die zich richten op specifieke cellen in maagkanker (stromale fibroblasten). Met behulp van deze moleculen en een PET-scanner kan de opsporing van uitzaaiingen in maagkanker worden verbeterd zonder dat er invasieve procedures nodig zijn. Dit kan leiden tot betere zorg voor patiënten met maagkanker.

C.     Relevantie
We moeten de diagnostiek van maagkanker verbeteren, zodat we patiënten met lokaal gevorderde maagkanker beter kunnen adviseren om de beste behandeling te kunnen kiezen voor hun specifieke situatie. Hierdoor zullen patiënten alleen (belastende) behandelingen ondergaan die echt nodig zijn en waar ze ook daadwerkelijk baat bij hebben.

D.     Onderzoeksvragen
De belangrijkste vraag is of FAPI-PET/CT uitzaaiingen van lokaal gevorderde maagkanker betrouwbaar op kan sporen, zonder dat het invasief is. Andere vragen zijn of deze scan minder belastend is voor patiënten en of het kan helpen om kosten te besparen in het diagnostische- en behandeltraject van maagkanker. Ook wordt onderzocht hoe deze nieuwe techniek precies werkt op celniveau.

E.      Onderzoeksopzet
Ongeveer 250 patiënten met lokaal gevorderde maagkanker die geschikt zijn voor een operatie kunnen deelnemen aan dit onderzoek. We zullen de FAPI-PET/CT scan vergelijken met de andere diagnostische methoden om uitzaaiingen op te sporen. Als de FAPI-PET/CT scan betrouwbaar blijkt, zullen we ook de kosteneffectiviteit ervan onderzoeken. We zullen ook weefselmonsters van de patiënten bestuderen om meer te weten te komen over de eigenschappen van maagkanker en hoe deze zich verhouden tot de scanresultaten.

F.      Verwachte uitkomsten
We veronderstellen dat FAPI-PET/CT het aantal diagnostische kijkoperaties en het aantal niet zinvolle maagoperaties aanzienlijk zal verminderen. Hopelijk leidt dit tot minder patiëntbelasting, optimalisering van het behandeltraject met een betere uitkomst, een betere kwaliteit van leven en een kostenbesparing in de gezondheidszorg.

G.     Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren
Als FAPI-PET/CT waardevol blijkt, dan zal implementatie van deze scan in de klinische praktijk resulteren in een accuratere en patiëntvriendelijkere, kosten-effectievere methode van diagnostiek. Door betere diagnostiek zullen minder patiënten onnodig zware behandelingen ondergaan en zullen meer patiënten profijt hebben van het gekozen behandeltraject. De samenwerking met Cyclotron Noordwest BV en SOFIE iTheranostics garandeert een centrale productie van FAPI, wat nationale distributie, implementatie en standaardisatie van de techniek sterk zal stimuleren. Vanwege al deze redenen zal deze techniek, indien succesvol gebleken, snel geïmplementeerd kunnen worden in de standaard zorg.