Bewezen richtlijnen voor eerstelijns nazorg

onderzoeksdatabase

Onderzoekssamenvatting

Gepubliceerd op 15 februari 2019

Achtergrond

Steeds meer mensen overleven kanker, gelukkig. Maar daardoor openbaren zich wel nieuwe medische uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de groeiende vraag naar nazorg. Veel (intensieve) nacontroles vinden plaats in het ziekenhuis. Deze zorg staat onder druk, niet alleen vanwege het groeiende aantal patiënten, maar ook omdat er niet altijd genoeg tijd is voor psychosociale zorg. Daarom wordt gesuggereerd dat de huisarts(praktijk) delen van de nacontroles zou kunnen overnemen.

Los van beleidsdocumenten zijn er nog geen concrete stappen genomen om dit vorm te geven. Maar de eerste buitenlandse (pilot)studies wijzen uit dat deze verplaatsing van zorg haalbaar en veilig is voor selecte patiëntengroepen. Zo zijn patiënten met kanker over het algemeen ouder en hebben vaker een co-morbiditeit zoals diabetes of COPD, waarvoor ze regelmatig bij de huisarts komen.

Huisartsgeneeskundige zorg die integraal, persoonlijk en continue wordt verleend, kan voor sommige groepen patiënten leiden tot betere zorg en daarmee tot betere kwaliteit van leven.

Doel van het project

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stelt in haar standpunt ‘Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk’ dat nacontrole voor de vijf meest voorkomende soorten kanker in aanmerking kan komen voor verplaatsing naar de eerste lijn. Voorwaarde is dat er evidence-based richtlijnen voor huisartsen komen. In de huidige internationale richtlijnen voor nacontrole van kanker zijn er weinig evidence-based protocollen gericht op de huisarts.

De onderzoekers willen in dit project tot zulke richtlijnen komen voor borst- en darmkanker (tweede en derde meest voorkomende soort van kanker in Nederland).

Plan van aanpak

Het doel willen ze bereiken door alle evidence-based protocollen voor nacontroles uit de huidige internationale richtlijnen en literatuur voor deze twee soorten kanker in kaart te brengen. Die protocollen worden vervolgens besproken met patiënten en professionals uit de huisartsenpraktijk (huisartsen, praktijkondersteuners) en uit het ziekenhuis die zijn betrokken bij de nacontroles (oncologisch chirurgen, medisch oncologen, radiotherapeuten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten).

Samen met deze groepen wordt zo bepaald welke protocollen door de eerste lijn kunnen worden uitgevoerd en voor welke groepen patiënten dat mogelijk en wenselijk is.

Relevantie voor de patiënt

Indien de nacontrole naar de huisarts kan worden overgeheveld, is er grote behoefte aan evidence-based en breed gedragen protocollen voor deze zorg. Sterker nog, het is een voorwaarde om de zorg te verplaatsen. Dit onderzoeksproject voorziet daarin.

Idee is dat de verplaatsing voor patiënten zal leiden tot betere kwaliteit van zorg in de eerste én de tweede lijn door verminderen van de druk op de ziekenhuiszorg. Integrale zorg dicht bij huis kan bovendien leiden tot een betere kwaliteit van leven.