Programma Proof of Concept

Proof of Concept vignet

KWF wil met het programma Proof of Concept (PoC) een impuls geven aan impactvolle vindingen zodat deze sneller de patiënt bereiken. De focus van het programma ligt op het uitstippelen van de route richting (klinische) toepassing.

Onderzoekers staan tijdens dit traject voor diverse uitdagingen. Welke ontwikkelingen of validatiestappen zijn nodig? Welke stakeholder moet wanneer worden betrokken? Hoe verhoudt de vinding zich tot het huidige marktaanbod of tot vergelijkbare initiatieven elders? Wie gaat er straks voor betalen? Om de vinding toepasbaar te maken in de praktijk zijn mogelijk ook technische aanpassingen nodig of moeten IP-rechten worden beschermd. Ook kan het nodig zijn om aanvullende expertise in te huren of een samenwerking met een bedrijf aan te gaan.

In het PoC-programma wordt aan de onderzoeker gevraagd om samen met het technology transfer office (TTO) van het onderzoeksinstituut een roadmap op te stellen met de stappen die nodig zijn voor de doorvertaling en implementatie van de vinding in de praktijk.

Het PoC-programma is een brug naar de volgende ontwikkelfase. Er is beperkt financiering beschikbaar om vervolgstappen mogelijk te maken of te vergemakkelijken.

In aanmerking komen KWF-projecten met veelbelovende resultaten waar tenminste al een eerste validatie heeft plaatsgevonden. De vinding is in een stadium waar stappen moeten worden gezet richting een concreet product of applicatie etc. Er is dus zicht op een concrete toepassing, maar de route is nog niet (helemaal) in beeld.

Voorwaarden

 • De PoC-aanvraag moet gerelateerd zijn aan een huidig KWF-project (tot maximaal 6 maanden na afronding).
 • De PoC-aanvraag kan worden ingediend tijdens de looptijd van het KWF-project tot maximaal 6 maanden na einddatum.
 • Alle onderzoeksfases komen in aanmerking (basic – clinicial).
 • Alle KWF funding types komen in aanmerking zoals Research projects, Consortium projects, Young Investigator Grants, Unique High Risk projects etc. Voor projecten uit het Partnership NWO Domain AES – KWF Kankerbestrijding – Top Sector LSH ‘Technology for Oncology'  is toestemming van de gebruikerscommissie verplicht. Een document waaruit dit blijkt moet onderdeel uitmaken van de indiening.
 • De vinding moet minimaal technology readiness level (TRL) 3 hebben (zie RVO).
 • Looptijd: 6-18 maanden (richtlijn).
 • Budget: 150.000,- euro, inclusief BTW (richtlijn). Budget kan worden aangevraagd voor aanvullende expertise en werkzaamheden die binnen de scope van het PoC programma vallen en niet in het bijbehorende KWF-project zijn begroot.
 • Voor budgetaanvragen is het format in GMS leidend.
 • Het budget voor aanvullende expertise die niet valt binnen de NFU-salarisschalen kan in GMS worden aangevraagd als ‘service provider’. KWF hanteert maximum uurlonen voor de inhuur van ZZP’ers (externe inhuur): ondersteunend (MBO): €85; project management (HBO): €100, specialistisch (WO): €125. Dit zijn de maximale uurtarieven exclusief BTW en inclusief alle andere kosten (reiskosten, parkeerkosten, reisuren etc.). Voor de externe service providers dienen offertes ingediend te worden waarin de inspanning uitgesplitst is in uren. Voor het inhuren van externe expertise waar deze maximum uurlonen worden overschreden, dienen meerdere offertes van verschillende partijen ingediend te worden samen met een onderbouwing waarom deze partij het meest geschikt is; de onderbouwing en offertes zullen door de PoC-commissie worden beoordeeld. 
 • Een verbintenisbrief van het TTO van de hoofdaanvrager is verplicht. Hierin moet duidelijk worden aangegeven welke TTO-expertise bij het project betrokken is (en welke mogelijk mist) en wat de exacte bijdrage is van de TTO (taken en uren). De TTO-bijdrage aan het project is in kind. Als het TTO adviseert om aanvullende activiteiten uit te voeren om een patentaanvraag te versterken, moeten deze ook in de brief worden vermeld. Een brief van het TTO is ook verplicht als het TTO niet bij het project betrokken is. Hierin moet duidelijk worden onderbouwd waarom het TTO niet aan het project kan meewerken.
 • Een letter of intent/support is verplicht als een commerciële partner betrokken is bij het project.
 • Een letter of support van (potentiële) eindgebruikers/klanten is niet verplicht, maar kan samen met de aanvraag worden ingediend. In deze brief moet duidelijk worden dat de vinding een voor hen bestaand probleem oplost.
 • Als een commerciële partner met >250fte een actieve rol heeft op het project, dan wordt deze partner gezien als ‘deelnemende organisatie’ en moet daarom een financiële bijdrage leveren aan het project: dit betekent 10% cofinanciering (in kind/in cash) van het aangevraagde budget.
 • De inzet van 0,5 fte wetenschappelijk personeel is niet verplicht.
 • De projectleider op het KWF-project hoeft niet projectleider te zijn op de PoC-aanvraag. Indien de projectleider van het KWF-project niet betrokken is als projectleider op de PoC-aanvraag en ook niet als deelnemende partij, dan moet de projectleider op het KWF-project schriftelijk toestemming geven voor indiening en uitvoering van de PoC-aanvraag.
 • Het is mogelijk om voor een KWF-project meerdere PoC-aanvragen in te dienen mits er verschillende vindingen worden doorontwikkeld.
 • Een eventuele voortijdige beëindiging van het KWF-project leidt tot heroverweging van de PoC-toekenning.

Verder gelden de KWF Financieringsvoorwaarden 2022 en het KWF Accountantsprotocol 2022.

Binnen scope

 Voor het PoC-programma komen de volgende activiteiten/posten in aanmerking:

 • Uitzoeken hoe doorontwikkelstappen moeten worden uitgevoerd
 • Beperkte doorontwikkelstappen uitvoeren
 • Beperkte technische validatie van de vinding
 • Derisken van de vinding of van doorontwikkelstappen
 • Activiteiten om de IP-positie of een patentaanvraag te versterken m.b.t. de vinding
 • (Externe) expertise die kan ondersteunen in de route naar de praktijk*
 • Analyse van de kosteneffectiviteit (HTA)*
 • Input van een business developer*
 • In kaart brengen van potentiële commerciële partners*
 • Communicatiemateriaal (bv. voorbereiden pitch deck) of een training* voor samenwerking met een commerciële partij
 • Businesscase*
 • Uitzoeken en voorbereiden van stappen om een vinding te laten voldoen aan de Europese verordeningen voor medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostiek (IVDR) en/of om een CE-markering te verkrijgen.

* Alleen als deze expertise niet aanwezig is binnen (het TTO van) het hoofdinstituut of de deelnemende organisaties.

Buiten scope

De onderstaande (onderzoeks)activiteiten komen niet in aanmerking:

 • Researchprojecten
 • Target identification
 • Grootschalige validatiestudies (technisch of klinisch)
 • Verder doorontwikkelen van een al commerciële vinding
 • Vindingen die via de ‘academische route’ naar de praktijk zullen worden gebracht, dus waar de ontwikkeling binnen een academische instelling plaatsvindt zonder commerciële partner Hieronder vallen ook vindingen die alleen in de richtlijnen moeten worden opgenomen  
 • Implementatieprojecten, dus het landelijk uitrollen van de vinding
 • Uitbreiding van werkzaamheden/budgetten die al aangevraagd zijn binnen het lopende KWF-project
 • Projecten die qua scope en omvang beter passen bij een reguliere KWF-financiering, zoals een onderzoeksproject, Young Investigator Grant, Unique High Risk-project of consortiumproject
 • Kosten voor het verkrijgen van een CE markering.

Aanvraag- en beoordelingsprocedure

We adviseren om vóór het indienen van een voorstel de geschiktheid te toetsen bij de science liaison die aan het KWF-project verbonden is.

De call opent op 30 januari 2024 (12.00 CET). Projectaanvragen kunnen worden ingediend tot 19 maart 2024 (12.00 CET) via het KWF Grant Management System (GMS).

Na sluiting van de call zal een externe commissie de aanvragen beoordelen. De uitslag wordt half juni 2024 bekendgemaakt.

LET OP: deelnemende instituten die nog niet geregistreerd staan in ons aanvraagsysteem dienen uiterlijk 6 weken vóór de sluitingsdatum hiervoor een verzoek in te dienen via KWF-GMS.

Contact

Meer weten over dit programma? Neem dan contact op met KWF via [email protected].