Standpunt toegang tot nieuwe (dure) medicijnen

Man in gesprek met arts

Dankzij medische en technologische ontwikkelingen komen er steeds meer nieuwe kankermedicijnen op de markt, waardoor behandelingen verbeteren en meer kankerpatiënten overleven, langer leven en/of betere kwaliteit van leven krijgen. KWF Kankerbestrijding juicht de komst van deze nieuwe medicijnen toe en is er trots op dat zij hieraan bijdraagt met het financieren van wetenschappelijk onderzoek, de samenwerking met onderzoeksinstituten en door het creëren van de beste voorwaarden voor onderzoek en ontwikkeling.

Deze vooruitgang brengt ook een grote uitdaging met zich mee. De combinatie van steeds meer kankerpatiënten en steeds meer dure medicijnen zet een zeer grote druk op het Nederlandse zorgbudget. Het gevaar bestaat daarom dat de patiënt van morgen hierdoor geen toegang heeft tot de optimale behandeling. Een zorgwekkende ontwikkeling die vraagt om een duurzame oplossing. De vraag is dan ook: Waarom zijn deze medicijnen zo duur? De vervolgvraag is minstens zo belangrijk: Wat kan KWF doen? Niets doen, is immers geen oplossing!

KWF zet in op actie

Hoewel er al jarenlang in verschillende groepen wordt gesproken over allerlei mogelijke oplossingen, blijven de problemen met dure medicijnen zich voordoen. KWF steekt daarom de handen uit de mouwen. KWF zet zich in op een meer agenderende en actief aanjagende rol om zelf of met partners vernieuwingen tot stand te brengen die echt impact gaan hebben op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van medicijnen. KWF legt samen met relevante partners de basis voor de volgende 3 punten.

1. Gerichte onderzoeksfinanciering

​KWF financiert van oudsher onderzoek bij verschillende kennisinstellingen zodat nieuwe medicijnen, hulpstoffen of therapieën worden ontwikkeld. De daarvoor benodigde financiering komt uit de reguliere inkomsten van KWF. Daarnaast werft KWF gericht voor specifieke onderzoeken die zonder de proactieve betrokkenheid van KWF niet van de grond of niet verder komen. In die gevallen kan KWF voorwaarden stellen aan de prijsvorming en beschikbaarheid van het te ontwikkelen medicijn.

KWF ziet kansen voor gericht financiering van onderzoeken:

  • Het herintroduceren van oude medicijnen die misschien om economische redenen van de markt zijn gehaald, maar goed kunnen werken voor dezelfde dan wel andere ziektebeelden.
  • Het gebruiken van medicijnen voor aandoeningen waarvoor het medicijn niet in eerste instantie is bedoeld.
  • Het goed gebruik van geneesmiddelen.

Ook zet KWF in op de maatschappelijk verantwoordelijkheid van (financiële) stakeholders bij het licentiëren van kennis die nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen (maatschappelijk verantwoord licentiëren en - investeren).

2. Concrete ontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat medicijnen beschikbaar blijven voor de patiënt van morgen, financiert KWF instituten zoals Oncode en het NKI. In samenwerking met deze instituten vergroten we de toegankelijkheid van innovatieve medicijnen door ontwikkeling, productie en toediening van deze medicijnen op locatie. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt geleerd van en samengewerkt met internationale partners.

KWF ziet bijvoorbeeld kansen voor:

  • Het onder voorwaarden laten maken van bestaande medicijnen in ziekenhuizen (magistrale bereiding).
  • Het laten ontwikkelen, produceren en toedienen van bepaalde medicijnen en therapieën dicht bij de patiënt.

3. Betere voorwaarden creëren voor een duurzame toegang tot medicijnen

Om deze acties mogelijk te maken en een duurzame toegang tot medicijnen mogelijk te maken, is het noodzakelijk om kennis te hebben van de prijzen van medicijnen en hoe die prijzen zijn opgebouwd en welke prijs uiteindelijk wordt betaald. Op dit moment deelt de farmaceutische industrie deze informatie niet. Door meer transparantie af te dwingen op nationaal en internationaal niveau, zorgen we voor inzicht in de echte prijsproblematiek. Op het vlak van transparantie werken we samen met veel nationale en internationale partners. Zo bouwt KWF een netwerk op dat onderzoek doet naar de prijzen en prijsopbouw en de uitkomsten daarvan actief gaat agenderen.​

Nationale en internationale beleidsbeïnvloeding:

  • KWF legt de basis voor een internationaal netwerk dat transparantie van prijzen en prijsopbouw van medicijnen afdwingt.
  • Met meer kennis hebben we meer invloed op de beleidmakers en andere betrokkenen om de optimale randvoorwaarden voor het onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen te creëren.

Bovendien kunnen we door samen te werken met nationale en internationale partners massa creëren om de juiste voorwaarden te bewerkstellingen voor een duurzame toegang tot medicijnen. Daarvoor is gerichte media-aandacht en politieke druk nodig in Den Haag en Brussel. Concluderend zullen al deze samenhangende acties concreet bijdragen aan het doel: de beste behandeling voor de patiënt van vandaag en morgen.​