Reactie KWF op negatief advies Zorginstituut inzake longmedicijn Nivolumab

Man in gesprek met arts

Vandaag adviseerde het Zorginstituut minister Schippers van Volksgezondheid om het longkankermedicijn nivolumab niet op te nemen in het basisvergoedingenpakket tenzij de prijs omlaag gaat. Volgens het Zorginstituut leidt het middel vergeleken met de huidige standaardbehandeling bij longkanker tot een gemiddelde levensverlenging van drie maanden en kost het 134.000 euro per gewonnen levensjaar.

Reactie KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding snapt dat het Zorginstituut de huidige prijs voor nivolumab maatschappelijk niet verantwoord vindt en daarom vergoeding afwijst tenzij de prijs omlaag gaat. Ook KWF Kankerbestrijding is van mening dat de prijs omlaag kan. KWF vindt het ontoelaatbaar dat de meest innovatieve en voor sommige patiënten beste behandeling voor longkanker nu door financiële argumenten geblokkeerd dreigt te worden. Wij roepen de fabrikant van dit product op om de prijs van dit middel te verlagen, zodat minister Schippers het middel wel in het vergoedingenpakket op kan nemen tegen een maatschappelijk aanvaardbare en betaalbare prijs. KWF vraagt daarom ook aan de minister om scherp te blijven onderhandelen over de prijs.

Advies KWF-werkgroep Dure Kankergeneesmiddelen

Op 2 juli 2015 presenteerde de KWF-werkgroep op verzoek van minister Schippers het advies ‘Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt’. Om gelijke beschikbaarheid van dure kankergeneesmiddelen te waarborgen adviseert de werkgroep - naast het nemen van de regie door de minister - de volgende drie zaken:

  1. De toegang tot dure kankergeneesmiddelen moet gegarandeerd zijn voor de patiënt. De minister moet samen met zorgbestuurders, verzekeraars en farmaceuten zorgen dat hier budget voor is op korte termijn. Transparantie betreffende de locatie waar welke behandeling plaatsvindt, is daarbij een randvoorwaarde

  2. De prijs van kankergeneesmiddelen moet omlaag. De farmaceutische industrie moet reële prijzen vaststellen met oog voor een maatschappelijk aanvaardbare ROI. De rol van de overheid hierbij is slim onderhandelen en inkopen. Daarnaast moet de inzet van alternatieven onderzocht en gestimuleerd worden.

  3. De huidige problemen rondom dure geneesmiddelen zelfstandig oplossen is te ingewikkeld voor de afzonderlijke partijen (zorgverzekeraars, ziekenhuizen en farmaceuten). Dit omdat er uit verschillende belangen wordt gedacht. KWF roept minister Schippers op hierin de regie te nemen, want het is essentieel dat alle betrokken partijen nu in beweging komen.

Garantie voor patiënten

KWF Kankerbestrijding is van mening dat financiële onzekerheden niet thuis horen in de spreekkamer. De fabrikant verstrekt het medicijn nivolumab nu gratis aan twaalf ziekenhuizen waar de behandeling gegeven mag worden. KWF wil de garantie van de minister dat de beschikbaarheid van dit middel voor longkankerpatiënten onverminderd voort duurt.