Reactie KWF op actuele ontwikkelingen rondom dure kankergeneesmiddelen

Man in gesprek met arts

Onze hoofdboodschap is: KWF wil de toegang tot dure kankergeneesmiddelen garanderen voor alle patiënten. Directe actie is hiervoor nodig door complete transparantie over de prijzen en waar welke behandeling is te verkrijgen, het instellen van een apart budget voor dure geneesmiddelen en het drastisch verlagen van de prijzen van geneesmiddelen.

Hierbij neemt KWF de volgende standpunten in:

 1. Gelijke toegang voor alle patiënten
  KWF vindt dat alle kankerpatiënten, ongeacht leeftijd, geslacht, verzekeraar, ziekenhuis, toegang moet hebben tot de behandeling waar hij/zij aanspraak op heeft.

 2. Geen discussie over financiën in de spreekkamer
  KWF vindt dat de dokter in de spreekkamer samen met de patiënt moet bepalen welke zorg op dat moment de juiste zorg is, vanuit medisch perspectief. Financiële overwegingen moeten geen rol spelen.

 3. Patiënten weten niet welke behandeling ze moeten krijgen
  Patiënten weten niet welk geneesmiddel ze wel of niet medisch zouden moeten krijgen, dus het is zeer lastig om hen in de regierol te brengen wanneer het gaat om onjuist toepassen van zorg om financiële redenen.

 4. Geneesmiddelprijzen moeten omlaag
  Farma: verlaag je prijzen. Alle andere  methoden om de prijs te verlagen zijn ingewikkeld, bureaucratisch, kosten tijd en geld en energie en leiden af van de hoofdvraag: waarom kunnen de prijzen vanaf de start niet omlaag?

Recente ontwikkelingen

Naar aanleiding van ons rapport is een aantal ontwikkelingen in gang gezet en hebben verscheidene partijen gereageerd op de oplossingsrichtingen uit het rapport. Een greep uit de ontwikkelingen, met onze reactie:

Op 10 juli jl. heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over dit onderwerp. De minister maakt onderscheid tussen maatregelen op korte en op lange termijn. Wat betreft de korte termijn hoopt KWF dat de veldpartijen hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgdragen dat de toegankelijkheid weer geborgd wordt.

Patiënten kunnen zich bij mogelijke problemen melden bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of het Landelijk Meldpunt Zorg. Echter: patiënten zijn veelal niet op de hoogte of aan hen de toegang tot een behandeling is geweigerd. KWF heeft niet veel vertrouwen in deze meldingsmogelijkheid.

Oplossingen om uitgaven aan dure geneesmiddelen te laten dalen 

Er zijn daarnaast twee oplossingen genoemd om de uitgaven aan dure geneesmiddelen te laten dalen, d.m.v. een sluis of door ‘pay for performance’(uitingen Nefarma).

 • KWF staat open voor mogelijkheden om de kosten te doen laten dalen, maar ziet daarvoor als optimale oplossing dat de farmaceutische industrie bij de introductie lagere prijzen vraagt. Alle andere methoden kosten veel tijd, geld en energie, en KWF vraagt zich dan af: waarom kan de prijs niet gewoon omlaag?

 • De ‘sluis’, zoals nu wordt ingezet voor het geneesmiddel nivolumab bij longkanker, geeft de mogelijkheid om te onderhandelen over de prijs. Met behulp van compassionate use is het middel nu toch al toegankelijk voor patiënten. Het kost echter een aantal maanden (tijd en geld) om een geneesmiddel te waarderen en te onderhandelen en het zal niet transparant zijn wat de resultaten zijn van de onderhandeling.

 • De ‘pay for performance’ is een methode die al vaker is geprobeerd maar in de uitvoering haken en ogen met zich meebrengt. Het huidige systeem (ICT, capaciteit) is hier nu niet op ingericht dus het zal nog veel tijd en geld kosten om dit te organiseren. Bovendien maakt KWF zich zorgen dat misgelopen winst alsnog wordt ingecalculeerd in de vraagprijs, en er op macroniveau geen verschil in uitgaven zal zijn.

Vervolgtraject

KWF vindt dat nu andere partijen in de lead zijn om te bewegen:

 • de overheid moet zich beraden op lange termijn maatregelen

 • de farma moet zijn prijzen aanpassen

 • de beroepsgroepen moeten gepast en doelmatig voorschrijven en vooruitkijken

 • de verzekeraars moeten goede afspraken maken

We willen ervoor zorgen dat dit onderwerp hoog op de agenda blijft staan en volgen de uitvoering van de adviezen van de werkgroep nauwgezet. 

02 juli 2015