Onze organisatie

KWF.nl > Over KWF > Onze organisatie
Aangezicht KWF-kantoor in Amsterdam

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding

​In 1949 ontving Koningin Wilhelmina voor haar Gouden Regeringsjubileum ruim 2 miljoen gulden (een kleine 1 miljoen euro) van de Nederlandse bevolking. Met dit geld werd Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding opgericht. In dezelfde maand heeft een groep Amsterdamse notabelen de Vereniging tot Steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds in het leven geroepen met als doel geld in te zamelen. Zodat de Stichting, ook als het Nationaal Geschenk op zou zijn, haar werk zou kunnen voortzetten. Vanaf 1 juni 2007 zijn de Vereniging en de Stichting gefuseerd tot één Stichting: KWF Kankerbestrijding. Deze Stichting staat onder leiding van een Raad van Toezicht en een Directeur.

Wereldwijd staat de krab symbool voor kanker. Daarom plaatsen veel organisaties voor kankerbestrijding de krab in hun beeldmerk. KWF Kankerbestrijding plaatst een sabel door de krab als symbool van het bestrijden van kanker.

De stichting KWF Kankerbestrijding

De stichting bestaat uit:

  • Een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.
  • Een bestuur, belast met de algemene leiding van de stichting. De a.i. bestuurders zijn drs. Koos Boering RA en Sigrid Attema-van den Broek.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld: 

​Prof.mr. Tanja Bender ​Voorzitter
​Prof.dr. Jaap Verweij Vice-voorzitter - Wetenschappelijke Raad​
​Mr. Frederieke Leeflang Governance & Juridische Zaken
​Drs. Annette Mosman RA ​Financiën
​drs. Eugenie H. van Wiechen, MBA ​(Fondsen)Werving & Positionering en Communicatie

 

Daarnaast heeft KWF een adviesraad, te weten:

KWF adviesraad

Met het Programma Onderzoek & Implementatie, een nieuwe manier van financieren, beoordelen en werken, wil KWF onderzoeksresultaten sneller en vaker bij de patiënt en publiek brengen. Deze veranderingen vereisen een aanpassing van de adviesstructuur. Daarom heeft KWF één organisatiebrede KWF Adviesraad geïnstalleerd. Hiermee kan KWF voorzien in de behoefte aan een proactieve en strategische advisering vanuit meerdere perspectieven. De Adviesraad bestaat uit zo’n 100-120 experts, variërend van wetenschappers en patiënten tot zorgverleners en implementatiedeskundigen, die KWF op structurele wijze gaan adviseren over te besteden gelden en het realiseren van de missiedoelen. KWF hoopt op die manier maximaal draagvlak te creëren bij haar achterban en de maatschappij.

De oprichting van de KWF Adviesraad heeft consequenties voor de huidige raden en commissies. De Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning (RVP) en de Signaleringscommissie Kanker (SCK) zijn inmiddels opgeheven. De Wetenschappelijke Raad zal grotendeels opgaan in de beoordelingscommissies binnen de nieuwe KWF Adviesraad.

Meer informatie over de KWF Adviesraad

Het KWF Kantoor in Amsterdam

Het kantoor, dat onder leiding staat van de algemeen directeur, kent 4 afdelingen. De afdelingen worden aangestuurd door een manager. Directie en managers vormen samen het Management Team, dat regelmatig bijeenkomt om beleidsmatige en managementzaken te bespreken.

Het Management Team is als volgt samengesteld:   

​Bestuur drs. Koos Boering RA en Sigrid Attema-van den Broek, a.i.
​Manager Corporate Affairs ​Sigrid Attema-van den Broek
​Manager Doelbesteding ​vacature
​Manager Werving ​Jan Willem Förch
​Manager Financiën & Operatie ​drs. Koos Boering RA
 
Op het bureau werken 233 medewerkers. Daarnaast zijn er 9 regio-coördinatoren werkzaam, die de plaatselijke KWF-afdelingen begeleiden. In deze afdelingen zijn de vrijwilligers van KWF georganiseerd per gemeente.
 

Samenwerking Pink Ribbon en KWF

De stichtingen Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding hebben vanaf oktober 2016 de bedrijfsvoering samengevoegd. Met als doel een substantiële groei van inkomsten te realiseren voor borstkankeronderzoek. Het merk en de identiteit van Pink Ribbon blijven in deze samenwerking behouden.

Door het combineren van kennis en een aantal organisatieactiviteiten te integreren, zoals de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek en aanvragen voor projecten maar ook huisvesting en inzet van leveranciers etc. ontstaan er meer mogelijkheden om te investeren in fondsenwervende activiteiten.

Ondernemingsraad (OR)

De OR is het overlegorgaan tussen de directie van KWF Kankerbestrijding en de werknemers. De OR heeft als taak door goede samenwerking tussen ondernemer, bestuurder en personeel het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen en het welzijn en de belangen van de werknemers in dienst van de ondernemer te behartigen.

CBF Erkenning

Als een van de eerste charitatieve instellingen in Nederland ontving KWF Kankerbestrijding in 1996 het officiële Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Per 1 juli 2016 is het keurmerk omgezet naar een zogenaamde Erkenning Goed Doel. Deze Erkenning is een garantie voor gevers dat men met een betrouwbare organisatie van doen heeft, waaraan men met een gerust hart kan geven.

Over de CBF Erkenning

Algemeen Nut Beogende Instelling

KWF Kankerbestrijding is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Over de ANBI registratie

Select the Component and add.
Close