Toekenningsprocedure onderzoekssubsidies

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Toekenningsprocedure onderzoekssubsidies

De resultaten van de behandeling van kanker moeten fors verbeteren om het sterftecijfer omlaag te krijgen. Wetenschappelijk onderzoek is daarvoor essentieel.

KWF beleidsvisie 2015-2019

Zo besluit KWF welk onderzoek financiering krijgt

Via de giften aan KWF Kankerbestrijding is de Nederlandse bevolking een van de grootste financiers van wetenschappelijk kankeronderzoek in Nederland. KWF financiert een aanzienlijk deel van alle kankeronderzoeksprojecten die worden uitgevoerd aan universiteiten en andere onderzoekscentra in Nederland. Dankzij KWF leveren honderden wetenschappers hun bijdrage in de strijd tegen kanker.

De projecten die KWF Kankerbestrijding financiert, bestrijken het hele onderzoeksveld. Om patiënten nog sneller te laten profiteren van nieuwe ontdekkingen, heeft KWF in 2016 het Programma Onderzoek & Implementatie gelanceerd. Het doel van deze nieuwe manier van financieren, beoordelen en samenwerken is het vergroten van de impact op de missiedoelen van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

Deskundig, onafhankelijk en onbetaald advies

KWF ontvangt jaarlijks honderden onderzoeksvoorstellen. De KWF Adviesraad, bestaande uit nationale toponderzoekers en (ex-)patiënten, toetst deze kritisch op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. De KWF Adviesraad wordt hierin bijgestaan door buitenlandse experts die vanuit hun specifieke deskundigheid een gefundeerd oordeel over het onderzoeksvoorstel kunnen geven. Interviews met de aanvrager kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Op basis van de input van alle experts geeft de KWF Adviesraad een eindadvies aan KWF. Het KWF-bestuur besluit uiteindelijk welk onderzoek gefinancierd wordt. 


Beoordelaars doen hun werk voor KWF onbetaald. KWF hanteert een Code of Conduct (gedragscode) om te waarborgen dat het beoordelingsproces eerlijk, objectief en vertrouwelijk verloopt. De gedragscode schrijft voor dat leden van de beoordelingscommissie en externe referenten openheid geven over hun relatie en belangen t.o.v. de aanvrager en zijn of haar projectvoorstel. Als er sprake is van belangenverstrengeling  (werkgerelateerd, persoonlijk of financieel van aard) is het niet mogelijk om als beoordelaar op te treden.

Select the Component and add.
Close