Beoordelingsprocedure

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Beoordelingsprocedure

Behandelresultaten moeten fors verbeteren om het sterftecijfer omlaag te krijgen. Wetenschappelijk onderzoek is daarvoor essentieel.

 

Excellent, haalbaar en relevant

KWF ontvangt jaarlijks honderden onderzoeksvoorstellen van wetenschappers. De KWF Adviesraad, bestaande uit nationale toponderzoekers en (ex-)patiënten, toetst deze kritisch op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. De KWF Adviesraad wordt hierin bijgestaan door buitenlandse experts die vanuit hun specifieke deskundigheid een gefundeerd oordeel over het onderzoeksvoorstel kunnen geven. Interviews met de aanvrager kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Op basis van de input van alle experts geeft de KWF Adviesraad een eindadvies aan KWF. Het KWF-bestuur besluit uiteindelijk welk onderzoek voor financiering in aanmerking komt.

Beoordelaars doen hun werk voor KWF onbetaald. KWF hanteert een Code of Conduct (gedragscode) om te waarborgen dat het beoordelingsproces eerlijk, objectief en vertrouwelijk verloopt. De gedragscode schrijft voor dat leden van de beoordelingscommissie en externe referenten openheid geven over hun relatie en belangen t.o.v. de aanvrager en zijn of haar projectvoorstel. Als er sprake is van belangenverstrengeling  (werkgerelateerd, persoonlijk of financieel) is het niet mogelijk om als beoordelaar op te treden.

 

Monitoring

Na het toekennen van financiering blijft KWF nauw betrokken bij alle onderzoeken. KWF begeleidt projectleiders bij het behalen van de gestelde doelen en faciliteert waar mogelijk. Bijvoorbeeld door knelpunten op te lossen of extra kansen te creëren bij veelbelovende (tussen)resultaten.

Select the Component and add.
Close

Dit onderzoek maken we mogelijk

Een greep uit de onderzoeken die bijdragen aan minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
Ons onderzoek