Onderzoeker van de week: Marie-Louise Essink-Bot

KWF.nl > Onderzoek > Dit onderzoek maken we mogelijk > Onderzoeker van de week: Marie-Louise Essink-Bot

​Iedereen heeft recht op goede zorg. Om te achterhalen of iedereen die ook daadwerkelijk krijgt, is onderzoek nodig.

Marie-Louise Essink-Bot

Optimale zorg voor álle darmkankerpatiënten

In 2006 constateert de Signaleringscommissie Kanker, een adviesorgaan van KWF Kankerbestrijding, in haar rapport ‘Allochtonen en kanker’ een zorgwekkend gebrek aan kennis op het gebied van zorg voor allochtone kankerpatiënten in Nederland. 

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat er mogelijk verschil bestaat in het zorgaanbod voor allochtone patiënten en de zorg voor etnische Nederlanders. Prof. dr. Marie-Louise Essink van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam doet onderzoek naar etnische verschillen in de kwaliteit van zorg voor patiënten met darmkanker. 

Verschil in kwaliteit in kaart brengen

In het onderzoek worden verschillende dingen onderzocht:
  1. Zijn er inderdaad  verschillen in de behandeling tussen darmkankerpatiënten van Nederlandse en niet-Westerse herkomst?
  2. Als dat het geval is: wat zouden verklaringen kunnen zijn voor deze verschillen? Hoe ontstaan ze? Welke factoren spelen hier een rol in?  
Essink-Bot: 'Op grond van eerder onderzoek bij andere aandoeningen denken we aan factoren als een taalbarrière, communicatieproblemen als gevolg van lage gezondheidsvaardigheden, maar ook aan voorkeuren van de patiënt of aan  comorbiditeit (het gelijktijdig vóórkomen van verschillende aandoeningen bij één patiënt). Ook vanuit de zorgverleners zelf komt steeds vaker de vraag naar begeleiding en hulpmiddelen om beter om te leren gaan met kankerpatiënten die niet in Nederland geboren zijn.'
 
De kwaliteit van de zorg in Nederland is over het algemeen goed, maar we kijken nog te weinig naar de verdeling over groepen met hogere of lagere opleiding of verschillende etnische herkomst.
 
Met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie (IKNL) kan professor Essink-Bot op grote schaal gedetailleerde gegevens van darmkankerpatiënten van verschillende etnische herkomst analyseren. Zo wordt bijvoorbeeld van mensen met hetzelfde ziektestadium vergeleken welke behandeling zij hebben ontvangen. Omdat gegevens over de interactie tussen zorgverlener en darmkankerpatiënt niet aanwezig zijn in de Kankerregistratie wordt ook kwalitatief onderzoek gedaan. 'Door zowel artsen als verplegend personeel en de patiënten zelf te interviewen, ontstaat een beter inzicht in hoe processen, van het eerste gesprek tot het behandeladvies en begeleiding, in ziekenhuizen en behandelcentra verlopen. En daarmee ook waar vermoedelijk problemen ontstaan.'
 

Goede zorg voor iedereen

Het onderzoek zal wetenschappelijke kennis opleveren over de eventuele etnische ongelijkheid in de zorg aan darmkankerpatiënten, maar ook over de oorzaken en mechanismen die hieraan ten grondslag liggen.
 
'Dit geeft ons de handvatten om na te gaan welke acties nodig zijn om etnische verschillen in de behandeling van kanker te voorkomen. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen betekenen dat we het advies uitbrengen zorgverleners aanvullend te scholen. Dat zal, naar ik hoop, uiteindelijk leiden tot optimale zorg voor alle patiënten. Want iedereen heeft recht op goede zorg.'  
 

Meer aandacht voor kwaliteit van zorg

Prof. dr. Essink-Bot houdt zich al lange tijd bezig met onderzoek naar diversiteit en kwaliteit van  zorg. Dit is de eerste keer dat dit onderzoek zich specifiek richt op zorg voor kankerpatiënten. 'De kwaliteit van de zorg in Nederland is over het algemeen goed. We kijken bij die beoordeling echter vooral naar gemiddelden. Nog te weinig kijken we naar de verdeling van de kwaliteit van zorg over groepen met hogere of lagere opleiding of verschillende etnische herkomst. Daarmee is niet goed bekend of de zorg voor iedereen even goed functioneert. Hier moet meer aandacht voor komen.'

[update 8 juni 2016: In mei 2016 heeft KWF vernomen dat professor Essink-Bot is verongelukt tijdens haar vakantie in Frankrijk. We wensen alle betrokkenen veel sterkte en zijn dankbaar voor haar inzet voor kankerpatiënten en hun kwaliteit van leven.]

Select the Component and add.
Close

Dossier

​Naam: prof. dr. M.L. Marie-Louise Essink-Bot
Instituut: AMC Amsterdam
Vakgebied: Sociale Geneeskunde
Start onderzoek: 1 maart 2013
Looptijd: 30 maanden
Financiering KWF: 265.200,- euro