Kinderoncologisch toponderzoek

KWF.nl > Onderzoek > Wat we bereiken met onderzoek > Kinderoncologisch toponderzoek

 

 

Kanker bij kinderen is een zeldzame aandoening. Toch is het, na ongevallen, de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. In ons land krijgen elk jaar ruim 500 kinderen (0 t/m 17 jaar) een vorm van kanker. Ruim 75% van de kinderen geneest. Het ideaal van KWF Kankerbestrijding is dat geen enkel kind meer sterft aan kanker. Daarom financiert en faciliteert KWF onderzoek naar kinderkanker.
 

Onderzoek over de gehele breedte

In de periode 2005-2015 kende KWF aan 57 kinderoncologische onderzoeksprojecten financiering toe. Daar is een bedrag van ruim 27,5 miljoen euro mee gemoeid. Dit geld is benut om het kinderoncologische veld in de gehele breedte te ondersteunen. Zo kregen 11 onderzoeksinstituten in deze periode financiering toegekend voor hun onderzoek, waarin alle belangrijke tumorvarianten die optreden bij kinderen vertegenwoordigd waren.
 
Binnen de 57 toegekende projecten is er een aandeel voor zowel fundamentele onderzoeksprojecten (het ontstaan van kanker), als translationeel en klinisch onderzoek (het testen van nieuwe behandelingen in de praktijk). Ook het nazorgtraject krijgt de nodige aandacht, met psychosociale onderzoeksprojecten en onderzoeken naar langetermijneffecten van behandeling.  
 

Fundamenteel

Een groot gedeelte van de toegekende onderzoeken betrof fundamenteel onderzoek: onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van kanker bij kinderen. Fundamenteel onderzoek is nodig om beter te kunnen begrijpen waarom tumoren bij kinderen optreden. Er is namelijk een groot verschil tussen kanker op kinderleeftijd en kanker bij volwassenen. De soort kanker is anders, de onderliggende biologie is anders, en de behandeling en de genezingskansen zijn anders.
 
Een voorbeeld van fundamenteel onderzoek is het onderzoek van prof. dr. Monique den Boer. Aan het Erasmus MC onderzoekt zij het ontstaan van een bepaald type leukemie, de meest voorkomende tumorsoort bij kinderen. De prognose van leukemiepatiëntjes varieert enorm. Den Boer richt zich specifiek op een type leukemie met slechte vooruitzichten voor de patiënt. In het onderzoeksproject gaat zij op zoek naar genetische factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van juist deze extra nadelige variant van leukemie. Kennis van de betrokken genen is onontbeerlijk voor het ontwikkelen van gerichte behandelingen.
 

Translationeel/klinisch

Kennis uit fundamenteel onderzoek wordt in translationeel en klinisch onderzoek doorontwikkeld naar toepassingen voor de patiënt. Een voorbeeld van een groot onderzoeksproject dat KWF in dit kader financiert, is het onderzoek van professor Huib Caron en prof. dr. Rob Pieters. Zij kregen in 2008 4 miljoen euro toegekend voor hun onderzoek in het AMC en Erasmus MC, naar precisiemedicijnen tegen acute lymfatische leukemie en neuroblastoom. Met dit grote bedrag kan zowel translationeel (ontwikkeling van behandeling) als klinisch onderzoek (testen van de nieuwe behandeling bij kinderen) worden gedaan. De resultaten van dit onderzoek, dat deel uitmaakt van een groot Europees samenwerkingsverband, worden binnenkort beschikbaar.
 

Psychosociaal

Kanker heeft een enorme impact op zowel het kind als de omgeving. KWF financiert diverse onderzoeksprojecten om ook op dit terrein resultaat te boeken. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek van prof. dr. Gertjan Kaspers. Aan het VUmc onderzoekt hij slaapproblemen bij kinderen met leukemie. Lees hier meer over zijn onderzoek.
 
KWF financiert bovendien al 20 jaar de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. De VOKK steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin tijdens en na de behandeling. De financiering geschiedt via de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, een samenwerkingsverband van een groot aantal patiëntenorganisaties. 
 

Late effecten

Door de toegenomen behandelmogelijkheden overleven gelukkig veel kinderen kanker. Soms keert de ziekte echter op latere leeftijd terug. Ook kunnen de behandelingen op latere leeftijd nog voor bijwerkingen zorgen. In de LATER-studie (Lange TERmijn effecten na behandeling van kinderkanker) worden meer dan 6.000 overlevenden van kinderkanker gevolgd, om te bepalen wat de effecten zijn van de behandeling die zij vroeger hebben gehad. KWF kende financiering toe aan dit grote onderzoeksproject van de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION), om te bepalen hoe nieuwe patiënten beter behandeld kunnen worden en langetermijneffecten verminderd of voorkomen kunnen worden.
 

Het Prinses Maxima Centrum

Op 8 februari 2016 ging in Utrecht de eerste paal in de grond van het Prinses Maxima Centrum (PMC). Vanaf 2018 kunnen kinderen en hun ouders in dit topinstituut terecht voor hoogwaardige zorg, gecombineerd met excellent onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum bundelt deze krachten en gaat ook versnippering tegen: nu vinden onderzoek en behandeling plaats door specialisten in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen. Ook worden de behandelingen steeds complexer. Door die versnipperde aanpak is het moeilijker om kennis en ervaring op te bouwen en specialisten op te leiden. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie voorkomt deze versnippering. Bovendien biedt dit ook financiële voordelen.
 
KWF ondersteunt het initiatief van het PMC om de krachten te bundelen binnen één topinstituut van harte. Reeds in 2013 heeft KWF de intentie uitgesproken om het PMC te ondersteunen door middel van financiering van onderzoeksprogramma’s. Om het centrum een vliegende start te bezorgen heeft KWF een totaalbudget van 8 miljoen euro gereserveerd voor de eerste jaren. Uiteraard kunnen onderzoekers van het PMC ook daarna bij KWF terecht, om binnen de reguliere indieningsronden projectvoorstellen in te dienen.
 

Mijlpalen geschiedenis KWF en kinderoncologie

De betrokkenheid van KWF bij kinderkanker kent een lange geschiedenis. Sinds 1949, het oprichtingsjaar van KWF, zijn er veel mijlpalen bereikt op het gebied van kinderoncologie.
 
1974 – Geven voor leven
Deze grote massamedia-actie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van KWF staat helemaal in het teken van kanker bij kinderen. De tv-uitzending levert het enorme bedrag van 62,3 miljoen gulden op voor het fonds ‘Geven voor Leven’. De opbrengst wordt besteed aan kinderoncologisch onderzoek en de oprichting van 4 kinderoncologische centra in Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Rotterdam.

De centra krijgen tevens de beschikking over zgn. 'doelvermogens': bedragen die niet rechtstreeks worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek & zorg, maar die worden vastgezet. De rente vormt dan een constructieve bron van inkomsten.
 
1982 - KWF-leerstoelen
Voor het eerst werden er 2 bijzondere KWF-leerstoelen ingesteld. Doel hiervan is om een stimulans te geven aan nieuwe, belangrijke, zich snel ontwikkelende gebieden. Op 1 januari 1982 werd prof. dr. D.J.Th. Wagener benoemd tot bijzonder hoogleraar medische oncologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en werd prof. dr. P.A. Voûte benoemd tot bijzonder hoogleraar kinderoncologie aan de Universiteit van Amsterdam.
 
1992 – Extra investering doelvermogens
KWF stelt nog eens ruim 10 miljoen gulden beschikbaar voor de doelvermogens van de 4 kinderoncologische centra. Zij ontvangen elk een extra bedrag van 2,6 miljoen gulden. Deze doelvermogens zijn tot op de dag van vandaag intact en worden nog steeds gebruikt voor de financiering van kinderoncologisch onderzoek.
 
2005 – Persoonsgebonden financiering kinderoncologie
KWF zet een specifieke onderzoekscall uit om onderzoekers te stimuleren tot het indienen van projectvoorstellen op het gebied van kinderoncologie. Dat resulteert in de financiering van 7 onderzoeksprojecten voor ruim 4 miljoen euro.
 
2007-2011 – Speerpunt Samenwerken aan een betere toekomst voor het kind met kanker
Binnen de beleidsperiode 2007-2011 formuleert KWF kinderoncologie als belangrijk focusgebied. In het speerpunt ‘Samenwerken aan een betere toekomst voor het kind met kanker’ wordt kinderoncologisch onderzoek verder gestimuleerd en gefinancierd.
 
KWF richt voor de beoordelen van projecten binnen dit speerpunt een speciale commissie kinderoncologie onder de Wetenschappelijke Raad (WR) op. Ook stichting KiKa maakt gebruik van deze ad-hoccommissie, tot de oprichting van de KiKa WR in 2012.
 
Ook financiert KWF het bovengenoemde onderzoeksprogramma van prof. dr. Caron en prof. dr. Pieters, met als uiteindelijke doel om te komen tot een nationaal kinderoncologisch onderzoeksprogramma.
 
2016  - Prinses Maxima Centrum
Op 8 februari 2016 gaat de eerste paal van het Prinses Maxima Centrum de grond in. Het nationaal kinderoncologisch onderzoeksprogramma wordt met de komst van het PMC verder versterkt.

Select the Component and add.
Close