Samenwerken

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Samenwerken
Koningin Wilhelmina en een onderzoeker

Samen komen we steeds dichterbij

Het KWF Programma Onderzoek & Implementatie omvat de wijze waarop KWF financiert, beoordeelt en (samen)werkt. Sleutelwoorden bij onze werkwijze zijn faciliteren, stimuleren en committeren. Door goed contact  met de projectleider te onderhouden en samen te werken, wil KWF de voortgang van het project zo goed mogelijk ondersteunen. Kansen en knelpunten worden vroegtijdig benut dan wel aangepakt.
 

Programmacoördinatoren

De onderzoeksportefeuille van KWF wordt vanaf nu gemonitord door een themaspecifieke KWF-programmacoördinator. De onderzoeksportefeuille is onderverdeeld in tien thema’s:
  1. Basic research
  2. Biomarkers
  3. Imaging
  4. Agents
  5. Immune response modifiers
  6. Interventive devices
  7. Lifestyle and exposure
  8. Quality of life/Quality of care
  9. Infrastructure
  10. Valorization
Deze onderverdeling moet het voor de programmacoördinatoren makkelijker maken om de projectleiders optimaal te ondersteunen en samenwerking tussen onderzoekers binnen bepaalde te thema’s te stimuleren.

Milestones

Om de voortgang van de onderzoeksplanning te volgen werkt KWF met milestones, die inzicht geven in de voortgang van het project, en mogelijkheid geven tot bijsturing en (dis)continuering van een project. Onderzoekers formuleren deze milestones zelf bij indiening van het projectvoorstel. De exacte invulling en frequentie van de milestone monitoring variëren per  onderzoeksfase. Zo ligt de nadruk bij het exploratietraject op minder milestones en op informele contactmomenten om de voortgang en ontwikkeling te volgen. Dit alles om een mate van vrijheid te behouden. Naarmate de onderzoeksfase dichter in de buurt van klinische toepassing komt, worden meer milestones geformuleerd.
 
Projectleiders leveren tijdens hun project een aantal (voortgangs)verslagen in en na afloop een eindverslag en financiële eindverantwoording. Het project is met goed gevolg afgerond als het eindverslag is goedgekeurd door de  beoordelingscommissie van KWF en de financiële eindverantwoording is goedgekeurd door KWF.
 
KWF committeert zich aan de gefinancierde projecten door middel van samenwerken, faciliteren en interesse. Vanuit deze interesse delen wij onderzoeksresultaten ook graag met onze donateurs, om te laten zien wat er met hun gift wordt bereikt.
 

Meer impact van elke euro

Door gericht te investeren en actief samenwerkingen aan te gaan met andere financiers en (commerciële) partijen, wil KWF nog meer geld beschikbaar krijgen voor de kankerbestrijding en de afstemming tussen het onderzoek en de (eind)gebruikers stroomlijnen. We willen een deel van de eventuele opbrengsten uit onze gefinancierde onderzoeken opnieuw inzetten voor de kankerbestrijding. Zo heeft de patiënt binnen onze nieuwe onderzoekfinanciering dubbel baat bij resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. KWF wil komend jaar met de Nederlandse onderzoeks- en kennisinstituten komen tot algemene afspraken die gelden voor alle door KWF gefinancierde onderzoeksprojecten.

Select the Component and add.
Close