Implementatieprojecten

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Implementatieprojecten

 

Toegankelijk maken van innovaties

Het doel van implementatieprojecten is om evidence based innovaties / nieuwe methodes binnen de kankerbestrijding op nationaal niveau toegankelijk te maken voor de doelgroep (patiënt/publiek/zorgverlener), zodat iedereen binnen deze doelgroep hetzelfde (zorg)aanbod krijgt. Deze financieringsvorm draagt bij aan het realiseren van minder kanker, meer genezing en/of een betere kwaliteit van leven voor patiënten tijdens en na kanker. Potentiële aanvragers zijn bijvoorbeeld implementatiedeskundigen, kwaliteitsmedewerkers, (onderzoeks)verpleegkundigen, medisch specialisten en/of eerstelijns zorgverleners en onderzoekers.

De financieringsvorm Implementatieprojecten is gericht op het faciliteren en financieren van praktische en concrete activiteiten ten behoeve van implementatie van specifieke innovaties / nieuwe methoden op nationaal niveau. Deze specifieke innovaties / nieuwe methoden dienen positief te zijn beoordeeld in wetenschappelijk onderzoek waarbij een toegevoegde waarde ten opzichte van de huidige praktijk is aangetoond in termen van kwaliteitsverbetering, effectiviteit, veiligheid, en idealiter ook in kosteneffectiviteit/efficiency.

Implementatieprojecten zijn erop gericht dat de betreffende specifieke innovatie / nieuwe methode een structurele plaats krijgt in het handelen en het functioneren in de dagelijkse praktijk van relevante belanghebbenden, wat resulteert in een vooraf gedefinieerde meetbare verbetering. Met de term specifieke innovatie / nieuwe methode wordt elke interventie, diagnostisch instrument, techniek, applicatie, innovatie, nieuwe methode of verandering in de zorg en/of de dagelijkse routine van zorgverleners, patiënten of andere eindgebruikers bedoeld. Het doel is altijd verbeteringen op het gebied van kankerpreventie en verbeteringen in de oncologische gezondheidszorg, in termen van een lagere incidentie/prevalentie, betere behandel- en zorguitkomsten, (kosten) efficiëntie, effectiviteit en veiligheid.

Implementatieprojecten die geheel of grotendeels plaatsvinden in Nederland kunnen worden ingediend. Het implementatieprojectvoorstel dient een projectplanning met concrete milestones te omvatten, om zo de voortgang van het project te kunnen volgen. Hiertoe dient in de aanvraag een duidelijke beschrijving te worden gegeven van de beoogde specifieke innovatie / nieuwe methode, van hoe deze wordt geïmplementeerd, van de verwachtingen van de implementatie, en van de gehanteerde procesevaluatie. De aanvraag dient in het Engels geschreven te worden zodat zowel binnenlandse als buitenlandse referenten het projectvoorstel kunnen beoordelen.

 

Criteria

In aanmerking voor financiering komt implementatie van een specifieke innovatie / nieuwe methode...
 
waarvoor voldoende bewijslast beschikbaar is waarop de (nationale) implementatie gerechtvaardigd is, of in het projectplan dient een plan opgenomen te zijn hoe een geïdentificeerde 'evidence gap’ overbrugd gaat worden en hierdoor parallelle, of hierop volgende, nationale implementatie is gerechtvaardigd. Met ‘voldoende bewijslast waarop de nationale implementatie gerechtvaardigd is’ wordt bedoeld: de specifieke innovatie / nieuwe methode is reeds voldoende ontwikkeld, is positief geëvalueerd in een klinische / real world setting met aantoonbare meerwaarde ten opzichte van de huidige praktijk in termen van kwaliteitsverbetering, effectiviteit, veiligheid, en idealiter ook in kosteneffectiviteit / efficiency;
 
én

die direct of binnen 5 jaar na afronding een belangrijke bijdrage levert aan de missiedoelen van KWF (minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven)

én

die op regionaal en uiteindelijk nationaal niveau uitrolbaar is.
 
Let op: Projecten die binnen een van de andere financieringsvormen vallen (dat wil zeggen aanvragen met een onderzoeksfocus i.p.v. een focus op implementatie) worden niet geaccepteerd binnen de financieringsvorm implementatieprojecten. Deze aanvragen kunnen worden ingediend binnen een ander onderdeel van het Programma Onderzoek & Implementatie (PO&I). 

 

Wat komt niet in aanmerking? 

Projecten met een van de volgende kenmerken komen niet in aanmerking voor financiering binnen deze financieringsvorm: 
  • fundamenteel onderzoek,  translationeel- en klinisch onderzoek, toepassingen die nog in ontwikkeling zijn, impactstudies en validatieonderzoek (inclusief klinische fase III) en real-world research niet gericht op (nationale) implementatie. Dit zijn geen implementatieprojecten, maar onderzoeksprojecten (let op: dergelijke aanvragen kunnen worden ingediend binnen een andere financieringsvorm binnen het programma Onderzoek en Implementatie, PO & I);
  • Projecten of activiteiten ten behoeve van individuele, lokale zorgoptimalisatie, zonder intentie om op te schalen richting regionale en/of landelijke implementatie;
  • Projecten betreffende reeds bestaande toepassingen welke niet direct implementatie van een specifieke innovatie / nieuwe methode inhouden (bijvoorbeeld het centraliseren van zorg); 
  • Generiek implementatieonderzoek zonder een specifieke innovatie / nieuwe methode te implementeren in de dagelijkse praktijk.
 

Het projectteam

Een team bestaande uit een juiste mix van de benodigde expertise en praktijkervaring is een belangrijke factor in het succesvol kunnen doorlopen van een implementatietraject. De projectleider heeft hier een cruciale rol in. De projectleider moet in dienst zijn van een Nederlandse non-profitorganisatie. Voor deze financieringsvorm is het niet een vereiste dat de projectleider gepromoveerd is. Belangrijker is dat een projectleider kwaliteiten en eigenschappen heeft die passen bij de aard van het implementatieproject. Belangrijk hierbij is eigenaarschap en bijvoorbeeld het kunnen genereren van draagvlak in de praktijk. Ten tweede is het belangrijk dat uit de samenstelling van de projectgroep blijkt dat alle relevante actoren en disciplines uit de praktijk en/of beleid betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van het project. Hierbij kan gedacht worden aan implementatiedeskundigen, communicatieadviseurs, marketingdeskundigen, HTA-experts, technische experts, medisch specialisten, verpleegkundigen, overige relevante zorgverleners en relevante beroeps- en patiëntenverenigingen. 
 

Tot slot

Ook perifere ziekenhuizen, organisaties binnen de eerstelijnszorg of andere non-profitorganisaties kunnen financiering aanvragen voor Implementatieprojecten en optreden als hoofdinstituut. Om een dergelijke organisatie te kunnen registreren in GMS als hoofdinstituut dient u hiertoe een verzoek in te dienen bij KWF Kankerbestrijding. Stuurt u in dat geval ten minste 6 weken vóór de deadline van de call een e-mailbericht naar bestedingen@kwf.nl, waarin voldoende en overtuigend bewijs wordt geleverd betreffende de aanwezigheid van relevante kennis, expertise en faciliteiten die vereist zijn voor het implementatieproject (bijv. expertise van zowel de projectleider als van de afdeling/instelling). KWF neemt elk verzoek in overweging en informeert de projectleider over de uitkomst ervan.
 

Alle informatie over de financieringsvorm Implementatieprojecten is te vinden in de  Guidelines van het Programma Onderzoek & Implementatie. Heb je na het lezen van de Guidelines alsnog een vraag? Neem dan contact op met dr. Mirte Brom, Programmacoördinator Implementatie.

Select the Component and add.
Close

Contact

​Heb je kennis van succesvolle innovaties/nieuwe methoden en (g)een idee hoe deze in de praktijk te implementeren?

Twijfel je of je idee in aanmerking komt voor financiering?

Neem met al je vragen over implementatie contact op met dr. Mirte Brom, Programma-coördinator  Implementatie
Stel je vraag