Implementatieprojecten

KWF.nl > Onderzoek > KWF Programma Onderzoek en Implementatie > Implementatieprojecten

Van idee naar praktijk

Let op: in Call 2017-II is het niet mogelijk om een projectvoorstel in te dienen voor deze financieringsvorm. Ingevulde projectvoorstellen worden niet in behandeling genomen! In 2018 kunnen er weer projectvoorstellen worden ingediend. Nadere informatie volgt.

Doel

De financieringsvorm implementatieprojecten biedt projectfinanciering voor activiteiten benodigd voor realisatie van de implementatie van concrete toepassingen in Nederland. Deze toepassingen dienen te vallen binnen het gebied van de kankerbestrijding en dienen van aantoonbare meerwaarde te zijn ten opzichte van de huidige praktijk, op nationaal niveau.

Implementatie heeft als doel dat deze concrete toepassing een structurele plaats krijgt in het handelen en het functioneren van relevante stakeholders in de dagelijkse praktijk.

Omschrijving

Voor de volgende toepassingen kunt u projectfinanciering aanvragen binnen deze financieringsvorm:
 • Concrete toepassingen op het gebied van de kankerbestrijding, die reeds zijn (uit)ontwikkeld, waarvan de veiligheid vaststaat en welke positief zijn geëvalueerd in een afgeronde klinische studie (humane evaluatie) met aantoonbare meerwaarde ten opzichte van de huidige praktijk (in termen van kwaliteitsverbetering of kosteneffectiviteit). De concrete toepassingen dienen dus voldoende gevalideerd te zijn en klaar voor (nationale) implementatie.
 • Concrete toepassingen waarvan verwacht mag worden dat deze een substantiële bijdrage leveren (direct bij implementatie, of anders uiterlijk binnen 5 jaar na afronding van het implementatietraject) aan de missiedoelen van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex-)patiënten.
 • Concrete toepassingen die enkel nog in onderzoeksverband of op kleine schaal (bijvoorbeeld binnen een enkel centrum) worden toegepast of zijn onderzocht, maar op termijn wel op nationale schaal kunnen worden aangeboden. De laatste optimalisatie van een concrete toepassing die de opschaling van lokaal naar regionaal en uiteindelijk nationaal gebruik met zich meeneemt kan onderdeel zijn van het implementatieproject.
 • Concrete toepassingen die in een academische setting zijn ontwikkeld en nu in het bezit zijn of onder het beheer vallen van een private partij, maar nog specifieke implementatie activiteiten behoeven.
 • Implementatieprojecten mogen een buitenlandse component bevatten, mits het zwaartepunt van het project in Nederland ligt en de implementatie in Nederland wordt uitgevoerd.
 • Implementatieonderzoek (naar faciliterende en belemmerende factoren of het toetsen van de gekozen implementatiestrategie op effectiviteit) kan als onderdeel van het implementatieproject worden ingediend, mits dit gekoppeld is aan de daadwerkelijke implementatie van de concrete toepassing binnen de kankerbestrijding. Het zwaartepunt van de aanvraag dient bij de daadwerkelijke nationale implementatie van de concrete toepassing te liggen en niet bij het implementatieonderzoek vooraf.

Voorwaarden en criteria 

 • Gezien de grote diversiteit aan werkveld en activiteiten is er voor de financieringsvorm Implementatieprojecten geen richtlijn voor de looptijd van het project en geen richtlijn voor de kosten. De opgegeven looptijd en het aangevraagde budget dienen evenredig in verhouding te zijn met de geplande projectactiviteiten en dit zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de Beoordelingscommissie.
 • Betrokkenheid van (klinisch) onderzoeker(s) die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de concrete toepassing is gewenst.
 • Betrokkenheid van eindgebruikers (uitvoerder en ontvanger) van de concrete toepassing is gewenst.
 • De projectleider hoeft niet gepromoveerd te zijn.
 • De projectleider, of tenminste één lid van het projectteam, dient minimaal 0,5 FTE per jaar werkzaam zijn in de Nederlandse organisatie (universiteit, medisch centrum, onderzoeksinstituten, non-profit organisaties) die wordt opgegeven als hoofdinstituut. Het hoofdinstituut mag een perifeer ziekenhuis of andere
  non-profit organisatie zijn.
 • De projectleider moet veel ervaring hebben met implementatie en een projectteam samenstellen dat eigenaarschap voelt voor het product OF de projectleider moet eigenaarschap voelen voor het product en een projectteam samenstellen met kennis van implementatie.
 • Een private partij mag geen hoofdinstituut zijn van het implementatieproject, maar mag wel betrokken zijn als deelnemende organisatie. Indien een private partij deelneemt aan het implementatieproject dan is een consortium agreement vereist voor de start van het project.

Aanvraagprocedure

In 2018 kunnen weer projectvoorstellen voor implementatieprojecten worden ingediend. Nadere informatie volgt.

Select the Component and add.
Close