Beoordelen

Het beoordelingsproces

Het beoordelingsproces van projectvoorstellen die door KWF zijn ontvangen, is uit de volgende stappen opgebouwd:
 
  • Ontvankelijkheidstoets
  • Externe beoordeling
  • Interne beoordeling
  • Prioriteringsvergadering
  • Toekenning/afwijzing 
     

Ontvankelijkheidstoets (Eligibility check)

In de ontvankelijkheidstoets controleert KWF eerst projectvoorstellen op (vorm)fouten en of het voorstel volgens de richtlijnen is ingevuld (toets op volledigheid). Als dat het geval is, wordt het projectvoorstel in behandeling genomen. Vervolgens toetsen 3 leden van de beoordelingscommissie de wetenschappelijke ontvankelijkheid, waarbij zij vaststellen of het projectvoorstel past bij de missie van KWF en/of bijdraagt aan de kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van (effecten van) kanker. Daarnaast stellen ze vast of het projectvoorstel aan de minimale kwaliteitscriteria voldoet en voldoende is uitgewerkt om het gehele beoordelingsproces te doorlopen en uitgestuurd te kunnen worden naar referenten.

De 3 leden van de beoordelingscommissie worden aan een projectvoorstel toegewezen op basis van expertise. Als een projectvoorstel in behandeling wordt genomen, wordt het ter externe beoordeling voorgelegd aan (inter)nationale experts (referenten). Indien dit niet het geval is, gaat het projectvoorstel niet verder in de beoordelingsstap. Redenen om projectvoorstellen niet uit te sturen naar externe referenten zijn bijvoorbeeld: het voorgestelde onderzoek betreft geen kankeronderzoek, er is onvoldoende vooronderzoek gedaan; een slordig, slecht geschreven projectvoorstel, onethisch onderzoek, of de statistiek is niet goed uitgewerkt.
 

Externe beoordeling (External Review)

Bij de externe beoordeling wordt het projectvoorstel door externe (wetenschappelijke) experts beoordeeld op:
  • Relevantie voor de kankerbestrijding: de wijze waarop en de mate waarin het projectvoorstel bijdraagt aan de missiedoelen van KWF Kankerbestrijding of een bijdrage levert aan de kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van (de effecten van)  kanker.
  • Wetenschappelijke kwaliteit: geheel van eigenschappen en kenmerken van een projectvoorstel, dat van belang is voor het voldoen aan gestelde eisen/bereiken van het gestelde doel.
  • Haalbaarheid: de mate waarin alle benodigde middelen beschikbaar zijn en aan alle randvoorwaarden is voldaan om het doel te bereiken.

Minimaal 3 externe (inter)nationale wetenschappelijke referenten beoordelen het projectvoorstel. Daarnaast geeft de Patiënten Adviescommissie (PACO) een oordeel over het voorstel, op basis van de Nederlandse samenvatting, en informatie over de relevantie en haalbaarheid vanuit patiëntenperspectief. Mocht het nodig zijn, dan wordt het voorstel ook beoordeeld vanuit een specifieke expertise, zoals business, statistiek of zorgverlening.

 

Interne beoordeling (Board Review)

De 3 leden uit de beoordelingscommissie die het projectvoorstel toegewezen hebben gekregen, ontvangen alle externe referentenrapporten. KWF geeft daarnaast een overzicht van de feiten gerelateerd aan het projectvoorstel. Op basis van de externe referentenrapporten, met inachtneming van de input van de verschillende perspectieven en hun eigen wetenschappelijke expertise, worden de 3 commissieleden gevraagd objectief en onafhankelijk van elkaar een kwaliteitsoordeel en een onderbouwing vast te stellen betreffende wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en haalbaarheid van het projectvoorstel.

Tijdens een beoordelingsvergadering worden alle projectvoorstellen die zijn uitgestuurd naar externe referenten besproken, waarbij de individuele oordelen van de 3 commissieleden worden samengebracht, de gehele beoordelingscommissie het projectvoorstel bespreekt en samen tot één eindoordeel komt. De beoordelingscommissie stelt op grond van de referentenrapporten, de commentaren, de beoordelingen van de 3 commissieleden (incl. motivatie/toelichting) en de discussie tijdens de beoordelingsvergadering een eindoordeel vast. Hierbij wordt het classificatiesysteem gehanteerd: A (excellente projectvoorstellen), B (goede, financierbare  projectvoorstellen), C (niet-financierbare projectvoorstellen).
 

Prioriteringsvergadering (Prioritizing Meeting)

Tijdens een prioriteringsvergadering wordt het definitieve advies aan de bestuurder van KWF geformuleerd ten behoeve van impactgericht financieren. De prioriteringsvergadering vindt plaats met de (vice)voorzitters van de beoordelingscommissies en KWF. Het advies wordt opgesteld op basis van het overzicht en de weging van alle projectvoorstellen ten opzichte van elkaar en met input van KWF op beleidsvisieniveau. KWF besluit.
 
De patiënt heeft een belangrijke stem in de beoordelings- en prioriteringsvergadering, door middel van de Patiënten Adviescommissie (PACO).
 

Toekenning/afwijzing

KWF committeert zich aan de gefinancierde projecten door middel van samenwerken, faciliteren en interesse. Na toekenning neemt KWF contact op met de projectleider om afspraken te maken over de monitoring van het project (o.a. verwachte milestones en samenwerking/ contactmomenten tussen onderzoeksgroep en KWF).
 
Projectvoorstellen die onvoldoende relevant, kwalitatief goed en/of haalbaar zijn, worden afgewezen. Afhankelijk van de onderbouwing van het eindoordeel door de beoordelingscommissie worden de projectleiders van deze projectvoorstellen ontmoedigd of aangemoedigd om opnieuw in te dienen.

Select the Component and add.
Close

KWF Adviesraad

De KWF Adviesraad bestaat uit experts die KWF vanuit multi-perspectief adviseren over het realiseren van de missiedoelen. De experts zijn wetenschappers, (ex)patiënten, vrijwilligers, zorgverleners en andere relevante stakeholders.
Meer over de KWF Adviesraad

Registreren en indienen

​Hoe registreer je je als onderzoeker en dien je een projectvoorstel in?
Meer over registratie