Veelgestelde vragen over Oncode Institute

KWF.nl > Onderzoek > Oncode Institute: de code van kanker sneller kraken > Veelgestelde vragen over Oncode Institute
Logo Oncode Institute

FAQ - Oncode Institute

Hieronder volgt een overzicht van vragen die wij op dit moment kunnen beantwoorden. KWF zal deze Q&A blijven aanvullen en actualiseren. De veelgestelde vragen zijn gebundeld per onderwerp. Klik op één van onderstaande onderwerpen om naar de vragen in die sectie te gaan.

 

Strategie

Wat is de visie en missie van Oncode Institute?

Fundamenteel onderzoek draait om het ontrafelen van het mechanisme van kanker. De missie van Oncode Institute gaat een stapje verder: in een versneld tempo zorgen dat excellent fundamenteel onderzoek uitmondt in betere behandelingen tegen kanker.

Visie: “Outsmarting cancer, impacting lives.”

Missie:  “To drive innovation through collaboration and get more out of science: Scientific excellence, collaboration and excellent valorization.”

Wat is het doel van Oncode Institute?

Het uiteindelijke doel is te komen tot innovatieve diagnostiek, behandelingen, diensten en producten waar patiënten voordeel van hebben.

Oncode Institute slaat een brug tussen fundamentele doorbraken en toepassingen voor de patiënt door intensieve samenwerking met valorisatie-experts. Zij zijn gespecialiseerd in het benutten van wetenschappelijke kennis ten gunste van patiënt.

Doorbraakkennis is hiervoor de ideale voedingsbodem. Het instituut zal zelf geen producten commercialiseren maar een omgeving creëren waarin (fundamentele) onderzoeksresultaten snel en optimaal worden vertaald naar klinische toepassingen en/of gekoppeld worden aan  beleidsontwikkelaars, bedrijven en investeerders. Hierbij is het essentieel om een cultuur te creëren waarin meewerken aan de succesvolle vertaling van onderzoeksresultaten dezelfde prestige heeft als de publicatie van fundamentele onderzoeksresultaten.

Wat is de strategie van Oncode Institute?

Wetenschappelijke excellentie

Oncode Institute kan bogen op fundamentele toponderzoekers uit het hele land. Bij aanvang zullen 43 onderzoeksgroepen uit 9 instituten werkzaam zijn binnen Oncode Institute.

Samenwerking

Oncode Institute is een 'virtueel' instituut waarin de onderzoeksgroepen volgens één strategie samenwerken aan 6 verschillende onderzoeksthema’s. De groepen zijn fysiek gevestigd in verschillende bestaande Nederlandse onderzoeksinstellingen, maar staan in nauwe verbinding met elkaar doordat ze kennis en faciliteiten met elkaar delen. Het is voor het eerst dat een nationaal platform voor 1 specifieke ziekte wordt opgericht.

Excellente valorisatie

De onderzoeksgroepen gaan intensief samenwerken met valorisatie-experts om de wetenschappelijke doorbraken sneller bij de patiënt brengen.

Wat is de impact van Oncode Institute?

Oncode Institute moet leiden tot:

 • Een toename van de onderzoeksproductiviteit (qua financiering, patenten, licenties, spin-offs, startups, etc.)
 • Nieuwe technologieën 
 • Nieuwe samenwerkingsverbanden
 • Een volwassen valorisatie-omgeving
 • Nieuwe behandelingen, producten en diensten die bijdragen aan betere vooruitzichten voor kankerpatiënten

 

Fundamenteel onderzoek

Op welke vormen van kanker gaan de onderzoekers zich richten?

Het instituut richt zich op fundamenteel onderzoek waaruit kennis voortkomt die van belang is voor de behandeling van alle vormen van kanker. De onderzoeksgebieden waar het Nederlandse kankeronderzoek het beste in is, en waar de meeste kansen liggen voor de vertaling naar de patiënt, zijn opgenomen in de strategie van het instituut. Zo wordt een extra impuls aan deze onderzoeksgebieden gegeven.

Bekijk de 6 onderzoeksthema's van Oncode Institute

Waarom richt het Oncode Institute zich op fundamenteel onderzoek en niet op toegepast/translationeel onderzoek (wat veel logischer lijkt om de patiënt snel te bereiken)?

Het nieuwe instituut richt zich primair op de fundamentele moleculaire oncologie om kanker te ontrafelen om zo tot nieuwe inzichten te komen en kanker aan te pakken. Fundamenteel onderzoek is de voedingsbodem voor deze nieuwe inzichten.

Snelle en effectieve transfer van fundamenteel naar translationeel onderzoek is essentieel om deze resultaten te vertalen naar nieuwe en betere behandelingen voor patiënten. Het instituut zal een omgeving creëren waarin fundamentele onderzoeksresultaten snel en optimaal worden vertaald naar klinische toepassingen en een cultuur waarin meewerken aan de succesvolle vertaling van onderzoeksresultaten dezelfde prestige heeft als de publicatie van fundamentele onderzoeksresultaten.

Die doorvertaling van fundamentele kennis is van grote waarde voor het oncologisch onderzoek in Nederland.

Waar zit de link naar de patiënt en kliniek?

Ten eerste in de valorisatie-experts die als doel hebben een  brug tussen fundamenteel en translationeel onderzoek te slaan en de verbinding naar vermarkting en kennisbenutting mogelijk maken.

In de governance is er een link in de klinische adviesraad en de Raad van Toezicht. Verder is er een programma dat focust op klinische proof-of-concepts en een programma dat clinici verbindt aan fundamenteel onderzoek. Tot slot zijn clinici verbonden aan het onderzoek om de link naar de kliniek in het vizier te houden.

 

Werken en samenwerken

Waar wordt het instituut gevestigd?

Het instituut krijgt geen eigen stenen gebouw. Het instituut wordt opgebouwd uit onderzoeksgroepen die fysiek zijn gevestigd in bestaande instellingen, zoals academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten.

De staf (directeuren en ondersteunend personeel) zijn op dit moment gehuisvest in het Jaarbeursgebouw in Utrecht.

Waarom krijgt het instituut geen eigen gebouw?

In plaats van een nieuw en duur instituut of laboratorium op te richten, blijven de geselecteerde toponderzoekers werkzaam binnen hun ’eigen’ instelling. Door (aankomend) toptalent aan te trekken kan Oncode Institute verder doorgroeien. Dit naar analogie van succesvolle internationale initiatieven zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB).

Het onderzoeksinstituut heeft met de partnerinstellingen langdurige overeenkomsten gesloten met duidelijke afspraken, die een win-winsituatie creëren voor Oncode Institute, de betrokken instellingen en het bredere wetenschappelijke en industriële veld in Nederland.

Werken de toponderzoekers nu niet al samen?

Er zijn al veel (inter)nationale samenwerkingsverbanden. Oncode Institute brengt samenwerking echter een stap verder. Doordat de onderzoekers samen gaan werken binnen één instituut en volgens één gezamenlijke wetenschappelijke strategie (gebaseerd op de missie en visie van het instituut) kan er een versnelling in het onderzoek komen die anders niet mogelijk is.

Het samenbrengen van de top van het Nederlandse fundamentele onderzoek binnen één instituut biedt een veel betere uitgangspositie voor samenwerking met internationale vooraanstaande onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven en de mogelijkheden om financiering te verwerven van internationale fondsen wordt vergroot door deze bundeling van krachten van Nederlandse toponderzoekers.

Oncode Institute versterkt dus niet alleen de samenwerking in Nederland maar ook de internationale samenwerking. Dit is van groot belang om sneller tot nieuwe behandelingen tegen kanker te komen.

Wat is de governance?

Oncode Institute is een onafhankelijke stichting met een eigen visie, missie en strategie. Het instituut wordt geleid door een algemeen directeur, een hoofd technology transfer en gerenommeerde Nederlandse wetenschappers op het gebied van de fundamentele oncologie.

De directeur en het hoofd technology transfer nemen het ondersteunende personeel en de teamleden van het technology transfer office van Oncode Institute aan.

Een Raad van Toezicht, waarin zowel financiers als onafhankelijke experts vertegenwoordigd zijn, bewaken Oncode Institute. Een internationale adviesraad van vooraanstaande, onafhankelijke buitenlandse experts geeft gevraagd en ongevraagd advies

Wie zijn de ‘founding scientists’?

Het instituut ambieert tot de absolute wereldtop te behoren op het gebied van de fundamentele oncologie. Om die reden start het instituut met de wereldtop van fundamenteel oncologen die momenteel actief zijn in Nederland. Om de toponderzoekers op een zo objectief mogelijke basis te identificeren, is gebruik gemaakt van bibliometrische indicatoren. Deze analyse is gemaakt door Katholieke Universiteit Leuven.

 Op basis van de analyse zijn de volgende 5 onderzoekers geselecteerd:

 • René Bernards (NKI/AVL, Amsterdam)
 • Anton Berns (NKI/AVL, Amsterdam)
 • Johannes Bos (UMC Utrecht)
 • Hans Clevers (Hubrecht Instituut/KNAW, Utrecht)
 •  Jan Hoeijmakers (Erasmus MC, Rotterdam)

Deze toponderzoekers zijn uitgenodigd om met hun teams toe te treden tot het topinstituut.

Gaan deze founding scientist niet binnenkort met pensioen?

Deelname van de 5 meest vooraanstaande fundamentele, moleculaire kankerwetenschappers in Nederland, onderstreept de hoge ambities van Oncode Institute. Hun kennis en ervaring is doorslaggevend geweest voor de totstandkoming van het wetenschappelijk plan van Oncode Institute. Betrokkenheid van onderzoekers van wereldfaam die hun sporen hebben verdiend, zorgt bovendien voor grote internationale zichtbaarheid en aanzien.

Hoe zijn de ‘principal investigators’ (hoofdonderzoekers/groepsleiders) geselecteerd?

De ‘founding scientist’ hebben de eerste versie van de wetenschappelijk strategie van Oncode Institute samengesteld. Op basis daarvan hebben zij de beste en meest geschikte fundamentele onderzoekers van Nederland geselecteerd en uitgenodigd om zich aan te sluiten bij Oncode Institute. Selectie vond plaats op basis van wetenschappelijke impact, maatschappelijke impact, valorisatie, relevantie voor de kankerbestrijding, wetenschappelijke meerwaarde, technologische uniciteit, samenwerkingskwaliteiten, vitaliteit, leeftijd en geslacht. Ook de aanwezigheid van een kritische massa van excellente onderzoekers en state-of-the-art faciliteiten binnen het desbetreffende instituut werd meegewogen.

Alle Oncode Institute-wetenschappers hebben de wetenschappelijke strategie gezamenlijk geoptimaliseerd en voltooid. Het definitieve plan is onderdeel van de overkoepelende strategie van Oncode Institute.

Blijft het bij deze onderzoekers?

Naar verwachting zal Oncode Institute de komende jaren verder uitbreiden, waardoor steeds meer onderzoekers en onderzoeksgroepen zich aan het instituut kunnen verbinden.

Welke instituten doen mee?

Op dit moment zijn 9 partnerinstellingen aangesloten bij Oncode Institute:

 • Nederlandse Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek
 • UMC Utrecht
 • Hubrecht Instituut
 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • Radboudumc
 • AMC Amsterdam
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie
 • Radboud Universiteit

Hoe wordt de voortgang gemonitord?

Cruciaal voor het succes is de opbrengst van kennis, bekwame mensen, klinische verbetering van kankerbehandeling en economische kansen. Om dit te bereiken heeft Oncode Institute richtlijnen en indicatoren opgesteld om impact te creëren en te monitoren. Zowel voor Oncode Institute als geheel, als voor de individuele onderzoeksgroepen. De richtlijnen en indicatoren zijn gebaseerd op de 3 pijlers van Oncode Institute: excellentie in onderzoek, samenwerking en valorisatie.

 

Valorisatie en kennisbenutting

Wat is valorisatie?

Wetenschappelijke doorbraken verder brengen door de resultaten te verbinden aan translationeel en klinisch onderzoek, beleidsontwikkeling, bedrijven en investeerders zodat innovatieve producten, diensten en behandelmethodes sneller bij de patiënt komen.

Hoe gaat dit instituut ervoor zorgen dat resultaten sneller bij de patiënt komen?

Een sleutelonderdeel van het topinstituut is een valorisatieteam van experts die ervoor zorgen dat de resultaten uit het fundamentele onderzoek zo goed en zo snel mogelijk worden doorontwikkeld. Dat kan bijvoorbeeld via het benutten van kansen voor vervolgonderzoek, het zoeken van private investeerders en het opzetten van samenwerkingsverbanden.

Welke programma's hebben ze hiervoor?

Zie het strategisch plan

Wat voor kansen biedt de Technology Transfer Office(TTO) gekoppeld aan dit instituut?

 • De omvang van het valorisatieteam is een duidelijke meerwaarde. Het instituut gaat 10 valorisatie-experts aannemen.
 • De specialisatie van het valorisatieteam is uniek. In Nederland bestaat er geen ‘technology transfer office’ dat zich geheel kan richten op een specifiek gebied. Hierdoor heeft het valorisatieteam de mogelijkheid om de benodigde expertise te ontwikkelen.
 • De cultuur binnen het instituut. Er wordt een cultuur gecreëerd waarin meewerken aan de succesvolle vertaling van onderzoeksresultaten dezelfde prestige heeft als succesvol fundamenteel onderzoek.

 

Financiën

Wie zijn de financiers?

KWF Kankerbestrijding, de ministeries van Economische Zaken (EZ), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Health~Holland, ZonMW en NWO.

Wat betaalt KWF?

KWF investeert 12,5 miljoen per jaar in Oncode Institute, waarvan jaarlijks 4,5 miljoen apart voor dit doel geworven wordt.

Hoe zit het met het financiering van onderzoek?

Een onderzoeker met een Oncode Institute-basisfinanciering kan niet voor hetzelfde onderzoek ook geld van KWF ontvangen; een zogenaamde dubbele aanvraag is niet mogelijk en ongewenst. Als een onderzoeker meer financiering nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er aanvullend onderzoek nodig is, kan er via PO&I een aanvraag worden gedaan en wordt de aanvraag met de daarvoor geldende eisen beoordeeld. Onderdeel is toetsing op conflict of interest. De aanvrager zelf heeft ook een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de aanvraag en beschikbare middelen om te gaan.

 

Verhouding KWF en Oncode Institute

Sluit het instituut aan op de beleidsvisie van KWF?

Het instituut sluit naadloos aan op de beleidsvisie van KWF waarin innovatie, krachtenbundeling en versnellen van processen een belangrijke plek innemen.

Wat is de rol van KWF?

KWF is mede-initiatiefnemer van Oncode Institute en voortrekker bij de oprichting van het instituut. KWF heeft o.a. de tijdelijke stichting OncoResearch in het leven geroepen, die in nauwe samenwerking met alle stakeholders de strategische plannen heeft ontwikkeld en ervoor gezorgd heeft dat het instituut in de loop van 2017 operationeel kon worden.

KWF werkt nauw samen met Oncode Institute om ervoor te zorgen dat de strategieën goed op elkaar aan blijven sluiten en dat er kennis wordt uitgewisseld over onderzoeksportefeuilles, onderzoeksbeleid, onderzoeksstrategie en andere zaken die bijdragen aan de missie.

KWF is daarnaast hoofdfinancier van het instituut en heeft dientengevolge een belangrijke fondsenwervende rol.

Wat betekent de financiering van Oncode Institute voor de ‘reguliere’ financiering via het KWF Programma Onderzoek & Implementatie?

Projectfinanciering vanuit KWF PO&I staat los van de instellingsfinanciering van KWF voor Oncode Institute, maar ze vullen elkaar wel aan. Onderzoekers die werken voor Oncode Institute kunnen financiering blijven aanvragen via KWF PO&I.

Projectfinanciering binnen KWF PO&I geeft focus en richting aan het fundamentele onderzoek. Van de onderzoekers wordt een duidelijk projectplan gevraagd en een onderliggend budget met gespecificeerde kosten.

Via Oncode Institute biedt KWF langetermijnondersteuning aan geselecteerde fundamentele onderzoeksgroepen die (samen)werken volgens een gezamenlijke wetenschappelijke strategie. Deze basisfinanciering voor Oncode Institute geeft meer vrijheid om te verkennen en de basis te leggen voor nieuwe inzichten en onderzoeksprojecten zonder grote aanvraagdruk voor derde geldstromen. Juist in fundamenteel onderzoek is deze vrijheid erg belangrijk om tot nieuwe doorbraken te komen. Oncode Institute moet op die manier een stabiele, duurzame en vruchtbare omgeving zijn voor ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.

Daarnaast geeft de instellingsfinanciering de mogelijkheid voor het creëren van een ecosysteem waar doorvertaling van resultaten uit fundamenteel onderzoek effectief en efficiënt is ingericht door middel van valorisatieactiviteiten. 

Met beide financieringsvormen geeft KWF een substantiële impuls aan fundamenteel kankeronderzoek en de snelle doorvertaling van onderzoeksresultaten.

Hebben principal investigators van Oncode Institute voordeel in KWF PO&I?

Projectfinancieringsaanvragen van principal investigators van Oncode Institute doorlopen dezelfde beoordelingsprocedure als iedere andere aanvraag. Tijdens dit proces wordt zorgvuldig getoetst op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. KWF hanteert een gedragscode om te waarborgen dat het beoordelingsproces eerlijk, objectief en vertrouwelijk verloopt. Om te voorkomen dat principal investigators van Oncode Institute dubbele financiering ontvangen voor hetzelfde onderzoek of op enige andere wijze bevoordeeld worden, zijn specifieke financieringsvoorwaarden opgesteld en gelden strikte regels omtrent ’conflict of interest’. Projectvoorstellen zonder duidelijke meerwaarde t.o.v. de Oncode Institute-activiteiten komen niet in aanmerking voor financiering. Onderzoekers hebben hier ook een eigen verantwoordelijkheid in.

Gaat de Oncode Institute-financiering af van het budget voor KWF PO&I?

KWF investeert 12,5 miljoen per jaar gedurende 5 jaar in Oncode Institute. Een deel daarvan is afkomstig uit het onderzoeksbudget voor KWF PO&I. KWF heeft de ambitie om 4,5 miljoen per jaar extra te werven uit andere bronnen.

De totale bijdrage van KWF wordt gematched door de andere financiers.  Op die manier komt dubbel zoveel geld voor fundamenteel kankeronderzoek beschikbaar. Zonder de inspanningen van KWF had dit overheidsgeld een andere bestemming gekregen.

Ik ben patiënt, kan ik dan voor nieuwe behandeling terecht bij Oncode Institute?

Oncode Institute zelf zal geen behandelingen in clinical trials testen of vercommercialiseren zonder samenwerking met artsen en translationeel onderzoekers. Voor meer informatie over klinisch onderzoek en nieuwe behandelingen die in klinische trials worden onderzocht, zie onderzoekbijkanker.nl.

Select the Component and add.
Close

Onderzoeksthema's

Meer weten over de 6 mooie onderzoeksthema's? Lees dan de volledige (Engelstalige) versie uit het strategisch plan.
Uitgebreide themabeschrijvingen