Coronacrisis en kankeronderzoek

Coronavirus

Statement KWF voor onderzoekers

Gepubliceerd op 27 augustus 2020 (update van 26 maart)

De gevolgen van de COVID-19-pandemie op het wetenschappelijk oncologisch onderzoek zijn de afgelopen maanden steeds duidelijker geworden. De overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus te beperken, hebben tot substantiële vertraging van het kankeronderzoek geleid.

89% van het kankeronderzoek getroffen

KWF heeft in mei 2020 bij de projectleiders van lopende KWF onderzoeksprojecten een gepersonaliseerde enquête gehouden over de gevolgen van de coronapandemie op hun onderzoek en de geschatte vertraging van hun onderzoekactiviteiten. Uit de resultaten bleek dat 89% van alle onderzoeksprojecten geheel of gedeeltelijk was stilgelegd. Veel onderzoekers hebben aangegeven dat zij hun onderzoek hierdoor niet binnen de geplande looptijd kunnen afronden.

→ Samenvatting enquête-uitkomst

Eind september / begin oktober stuurt KWF een tweede gepersonaliseerde vragenlijst om vast te stellen of de onderzoeksprojecten inmiddels volledig zijn opgestart en wat de uiteindelijke werkelijke kosten van de vertraging tot op heden zijn. Hierbij zal ook de materiële schade worden meegenomen.

Steun NFU gevraagd voor continuering onderzoek

Projectleiders die hebben laten weten dat hun project vertraging oploopt, kunnen een beroep doen op een budgetneutrale verlenging mits de herstart van het onderzoek tijdig en adequaat is gefaciliteerd. Conform onze voorwaarden zijn de personele en materiële kosten tijdens de verlenging voor rekening van het instituut.

KWF heeft de leden van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) inmiddels gevraagd om deze kosten voor hun rekening te nemen. De bedragen zijn gespecificeerd per umc en variëren van € 0,3 tot 0,8 miljoen per kwartaal. Alleen op deze manier is het mogelijk voor KWF om een (budgetneutrale) verlenging te verlenen, zodat het onderzoek alsnog kan worden afgerond.

Wij hopen dat de voorlopige kostenraming de NFU van nut is om bij het ministerie van OCW aan te geven welke financiële compensatie nodig is om oncologisch wetenschappelijk onderzoek op het gewenste hoge niveau te kunnen blijven uitvoeren. Alleen met vereende krachten zijn de gevolgen van de coronapandemie voor het wetenschappelijk oncologisch onderzoek te beperken. Ondanks de forse reductie in donaties in 2020 en mogelijk ook daarna, spant KWF zich tot het uiterste in om ook nieuwe onderzoeksprojecten in de toekomst te blijven ondersteunen.

Wijzigingen call-data

Niet alleen het onderzoek zelf staat onder druk, maar ook het indienen en beoordelen van nieuwe projectvoorstellen. KWF vindt het belangrijk dat onderzoekers hun financieringsaanvraag optimaal kunnen indienen. Daarom zijn de indieningsperiodes van lopende calls verlengd en daaropvolgende calls doorgeschoven. Om de beoordelingsprocedure gedegen en zorgvuldig te kunnen laten verlopen, is het toekenningsbesluit van Call 2020-1 uitgesteld tot september.

Overzicht calls

Onderzoeken in eindfase

Projectleiders van projecten die de komende maanden de einddatum bereiken, maar vanwege corona niet tijdig kunnen worden afgerond, kunnen contact opnemen met hun desbetreffende programmacoördinator. Zij denken graag mee over oplossingen.

Gelukkig zijn de meeste studies ondanks alle restricties en onzekerheden inmiddels weer opgestart. Wij wensen iedereen veel succes met (de hervatting van) het onderzoek!

Fred Falkenburg
Directeur KWF Kankerbestrijding