Samenvatting symposium dure kankergeneesmiddelen

Onderzoeker met buisjes

Samenwerken aan modellen om geneesmiddelen toegankelijk te houden

Om nieuwe kankergeneesmiddelen voor nu en later toegankelijk te houden is het nodig om na te denken over nieuwe modellen of manieren van samenwerken. Daarom bood KWF Kankerbestrijding op maandag 27 juni het podium aan de belangrijkste stakeholders in het veld om hun ideeën hierover te pitchen. Deze waren als volgt:

1.    Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG)

Carin Uyl – hoogleraar Technology Assessment aan de Erasmus Universiteit Rotterdam – pleit namens NVTAG voor een Health Technology Assessment (HTA), bestaande uit drie dimensies:

 • Financiële arrangementen met farmaceutische industrie op basis van HTA, prijs/volumeafspraken
  • kostenverlaging.
 • ‘Pay for Performance’ + patiëntgroepenspecificatie
  • Effecten verhogen.
 • Registers, adequaat declareren, gepast gebruik door start- en stopcriteria
  • Organisatie van Zorg.

Concluderend pleit NVTAG voor brede toepassing van HTA en aansluitende horizonscanning.

2.      Zorgverzekeraars Nederland

Anneke Prenger – beleidsadviseur Zorg – roept op tot samenwerking tussen zorgverzekeraars om nieuwe inkoopmodellen voor dure geneesmiddelen mogelijk te maken. Prognoses zijn therapeutisch veelbelovend, maar geven ook een beeld van continuering van de sterke kostenstijging. Scherp prijsbeleid, indicatiestelling en dosisoptimalisatie helpen om stijging van kosten te verminderen. Ook samen inkopen draagt hieraan bij en het opstellen van een werkagenda. Op dit moment moeten de sterk stijgende kosten van dure geneesmiddelen elders worden gecompenseerd om binnen het bestuurlijk hoofdlijnen akkoord (BHA) te contracteren. Dit vraagt bij de unieke dure geneesmiddelen een niet-concurrentiële benadering van zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

3.      Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen

NVZ-directeur Margot van der Starre roept op om het huidige inkoopmodel om te draaien waarbij we uitgaan van de behoefte in plaats van het aanbod. In plaats van inkopen van kankermedicijnen, moeten nationale overheden zich verenigen om medicijnen collectief aan te besteden. Nu stelt de farmaceut een prijs vast die niet is te controleren via mechanismen. We moeten naar een verandering in de markt waarbij de macht bij de aandeelhouders in de farmacie wordt gereduceerd en er meer zeggenschap komt voor patiënten. Europese landen besluiten samen hoeveel gezamenlijke gelden er beschikbaar zijn voor welke kankermedicijnen. Voor deze prijs kunnen farmaceutische bedrijven meedingen naar een aanbesteding

4.      Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)

Robbert van Alphen – internist/oncoloog Tweesteden ziekenhuis Tilburg – focust namens NVMO op het belang van de patiënt afgezet tegen de mogelijkheden van maatschappelijk ondernemen. Hij komt met diverse oplossingen:

 • Ontwikkeling van biomarkers, voorspellende waarde op effectiviteit.
 • Gericht op de Farmaceutische industrie: o.a. collectieve Europese inkoop, prijsarrangementen en adaptive licensing. Het huidige prijsarrangement voor oncologen is onduidelijk. Mogelijkheid bieden om als ziekenhuis te onderhandelen met de zorgverzekeraar.
 • Hardere mate van uitspreken vanuit de politiek op landelijk en internationaal niveau: ten aanzien van de prijs van kankermedicijnen afgezet tegen gewonnen levensjaren.
 • Het toepassen van optimalisering in studie designs. Doel is het verschaffen van het juiste middel voor de juiste patiënt op het juiste tijdstip. Daarnaast een significante reductie van kosten, tijd en aantallen patiënten benodigd voor de ontwikkelingen en naar de markt brengen van geneesmiddelen.

5.      Nefarma – farmaceutisch bedrijf

Aarnoud Overkamp - directeur Takeda NL en vicevoorzitter Nefarma presenteert een mix van 3 modellen voor maatwerk, samenwerking en transparantie betreft kankermedicijnen. Hij pleit voor een combinatie van:

 • Publiek model: een grotere rol voor de publieke sector als financier en uitvoerder van geneesmiddelenonderzoek.
 • Patiënten model: Het gaat hierbij om patiënten die geen andere behandeloptie meer hebben behalve een nieuw middel dat nog niet getest is op hun specifieke soort kanker. Een oplossing is om patiënten die geen andere opties hebben dit middel toch aan te bieden in ruil voor deelname aan onderzoek. Als blijkt dat het middel effectief is, dan kan het breder worden toegelaten. Als de effectiviteit tegenvalt, of als er ongunstige bijwerkingen optreden, kan de indicatie weer worden beperkt (adaptive licensing). Is in VS al gedeeltelijk ingevoerd.
 • Paraplumodel obv pay for benefit. Alle patiënten die baat kunnen hebben bij een bepaald, nieuw geneesmiddel onder één financiële paraplu zetten; betalen als het werkt en niet als het niet werkt. 

Elevator pitches

Elevator pitch 1 – Human Organ and Disease model technologies (hDMT)

Mieke Schutte, Janny van den Eijnden van Raaij en Christine Mummery zetten zich in voor
Cancer-on-Chip Technology. In een chip worden bloedcellen en kankercellen gekweekt die elkaar in de chip tegenkomen. Op deze manier wordt een tumor nagebootst en kan via een microscoop het proces van een tumor gevolgd worden. Dit vormt een veel beter modelsysteem dan de standaard diermodellen of celcultures. De chips kunnen gebruikt worden voor:

 1. het screenen van drug-kandidaten in preklinische tests: snellere identificatie van effectieve geneesmiddelen, voor veel voorkomende en voor zeldzame vormen van kanker.
 2. Het screenen van drugs op de kankercellen van een patiënt - personalized medicine

De chips hebben grote voordelen: effectievere behandelingen, grote kostenbesparing tijdens de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en minder dierproeven.

Elevator pitch 2 – Hartwig Medical Foundation

Hans van Snellenberg – directeur HMF – beschrijft het belang van het verzamelen van biopten van patiënten vóór hun behandeling. Via data-analyse wordt informatie opgeslagen die ter beschikking komt voor diverse onderzoekscentra om grotere efficiënte schaal deze informatie toe te passen. Doel is om de medicamenteuze behandeling van kanker te verbeteren door deze af te stemmen op het profiel van de individuele patiënt. Door lange termijn grootschalige DNA-analyses van tumor biopten van patiënten die worden behandeld met nieuwe medicatie is het mogelijk om alle mutaties in het tumor DNA en RNA in kaart te brengen. Daarmee kunnen de eigenschappen van de tumor inzichtelijk gemaakt worden net als de mogelijke voorspellende waarde van een dergelijk DNA-profiel op effectiviteit van het geneesmiddel. Besluiten over de inzet van een specifieke behandeling kunnen hier dan mogelijk op worden gebaseerd. Dit zal resulteren in betere, vroegtijdige en systematische evaluatie van nieuwe en bestaande medicatie – met als doel het aantal niet-responderende patiënten te minimaliseren en kostenefficiëntie te maximaliseren.

Elevator pitch 3 – Santeon

Ewoudt van de Garde van Santeon stelt voor Value Based Cancer Monitor in te zetten. Dit idee appelleert aan de theorie van “Value Based Health Care” en streeft naar verbetering en verduurzaming van het zorgstelsel door transparantie en benchmarking op het gebied van uitkomsten (Zorg voor Uitkomst). In combinatie met de beschikbaarheid van een Farmadatabase kan de toegepaste farmacotherapie worden gelinkt aan de klinische praktijk (real world data). Via deze werkwijze wil Santeon een bijdrage leveren aan het aan het transparant maken van geneesmiddelkosten en uitkomsten vanuit de real-world behandelpraktijk bij veel voorkomende kankersoorten. Door een analyse van de trendlijnen van kosten en uitkomsten ontstaat een sturingsinstrument om nieuwe geneesmiddelen te vervolgen en vroegtijdig ongewenste afwijkingen in de verhouding tussen uitkomsten en kosten te signaleren. Analyse van ontwikkelingen in kosten en uitkomsten geeft aanknopingspunten voor discussies over de waarde van de therapie, zowel ten behoeve van prijsafspraken als voor de plaatsbepaling van nieuwe interventies binnen een diagnosegroep