Actievoorwaarden collecte

Groep collega's met collectebord

Algemene voorwaarden KWF App en collecteren voor KWF  

Wat leuk dat je wilt collecteren voor KWF, en gebruik maakt van onze KWF App. Om te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is welke afspraken hiervoor gelden, hanteren we de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de KWF App en voor KWF te collecteren, stem je automatisch in met deze voorwaarden. Neem voordat je start met de KWF App en met collecteren de onderstaande voorwaarden dus goed door.  

Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden worden via een e-mail of via een pushbericht in de app bij jou  gemeld.  

In deze voorwaarden bedoelen we met KWF de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, gevestigd aan de Delflandlaan 17 (1062 EA) te Amsterdam, KVK nummer 41197125. Wanneer we in deze voorwaarden spreken over de KWF App, bedoelen we ook de webversie van de KWF App. 

Account 

In de KWF App kun je als privépersoon of als bedrijf een account aanmaken, je aanmelden als collectant voor KWF en je voorkeuren doorgeven voor de wijze waarop je gaat collecteren. Wanneer je inlogt op je account kun je kiezen in welke straten je gaat collecteren, donatieverzoeken maken om online te collecteren en bijhouden hoeveel je als collectant van KWF hebt opgehaald.    

Wil je je account opheffen? Dan kan dit door contact op te nemen met het servicepunt vrijwilligers. KWF is gerechtigd jouw account per direct op te heffen indien er sprake is van fraude, er wordt gehandeld in strijd met deze voorwaarden en/of in geval je op enige andere wijze handelt waardoor aan (het imago van) KWF schade wordt toegebracht.  

Correspondentie 

Correspondentie met betrekking tot de KWF App zal worden verzonden naar het e-mailadres dat je het laatst bij KWF hebt opgegeven. Wijzigingen in je gegevens dien je via de KWF App aan KWF door te geven.  

(Intellectueel) Eigendom 

De KWF App is in eigendom van KWF. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de KWF App dan wel de hierin opgenomen content behoren toe aan KWF dan wel aan KWF gerelateerde derde partijen. Het kopiëren van de inhoud van enig onderdeel van de KWF App is alleen toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van KWF.  

Privacy en cookies 

KWF zal met grote zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Hoe we dat doen, lees je in onze privacyverklaring.

Binnen de KWF App maken we gebruik van cookies teneinde de App te kunnen verbeteren en te zien hoe mensen de App gebruiken. Welke cookies worden geplaatst en waarvoor deze worden gebruikt, lees je in de cookieverklaring.  

Binnen de KWF App zijn mogelijkheden opgenomen om content te delen en/of te promoten via sociale media zoals Facebook, LinkedIn en WhatsApp. Deze mogelijkheden werken via stukjes code die ook cookies plaatsen. KWF heeft geen invloed op de wijze waarop deze sociale media omgaan met je persoonsgegevens. In de privacy- en cookieverklaringen van deze sociale media lees je hoe zij omgaan met jouw gegevens en hoe je dit kunt regelen.  

Onjuistheden & klachten 

Wanneer je van mening bent dat de KWF App fouten en onjuistheden bevat en/of je andere vragen of klachten hebt, kun je contact opnemen met het Servicepunt vrijwilligers

Aansprakelijkheid 

KWF en aan haar gerelateerde derde partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen in de KWF App.  

Toepasselijk recht 

Op de KWF App en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat voortvloeit uit of in verband met de KWF App en/of deze voorwaarden kunnen enkel aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.  

Collecteren voor KWF 

Collecteren kan op twee manieren: 

  1. Digitaal door het delen van een donatieverzoek; 

  1. Met het collectebord huis-aan-huis of op een eigen terrein (bijv. Supermarkt, vereniging, bedrijf). 

Algemeen 

Wanneer je voor KWF gaat collecteren, vertegenwoordig je KWF. Iedereen die KWF vertegenwoordigt wordt gevraagd de Gedragscode van KWF te onderschrijven en zich in te zetten voor persoonlijke naleving hiervan. Als vertegenwoordiger van KWF kunnen je gedragingen van invloed zijn op het imago van KWF, hier dien je tijdens het collecteren ook rekening mee te houden. Zo is het niet toegestaan om te roken of alcohol te drinken wanneer je bijvoorbeeld huis-aan-huis aan het collecteren bent.  

Je communicatie-uitingen over je deelname als collectant dienen respectvol en feitelijk juist te zijn. KWF behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door collectanten wordt geplaatst te verwijderen of als ongepast te melden bij betreffende sociale media zonder te zijn gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.  

Digitaal 

Binnen de KWF App kun je een donatieverzoek aanmaken waarmee mensen direct aan KWF kunnen doneren. Dit donatieverzoek kun je delen via je persoonlijke sociale media.  

Huis-aan-huis collecteren  

Huis-aan-huis collecteren kan alleen met een vergunning. KWF heeft een vergunning voor het huis-aan-huis collecteren tijdens de KWF-collecteweek. Er kan dus alleen tijdens de KWF-collecteweek huis-aan-huis gecollecteerd worden. De collecteweek van KWF is altijd in de eerste volle week van september. Wanneer de collecteweek is kun je terugvinden op het landelijk collecterooster: collecteren.nl/collecterooster. Buiten deze week mag er niet huis-aan-huis gecollecteerd worden voor KWF.

Voor huis-aan-huis collecteren moet je minimaal 18 jaar zijn. In sommige gemeentes mag het vanaf 16 jaar, deze gemeentes worden aangegeven in de KWF App. Ben je jonger dan de voorgeschreven leeftijd, dan ben je verplicht om samen met iemand die wel voldoet aan de voorgeschreven leeftijd te collecteren.  

In de KWF App kun je een of meerdere straten selecteren waar je gaat collecteren. Indien je toch verhinderd bent om te gaan collecteren in de door jou geselecteerde straten, zorg dan dat je deze straten vrijgeeft in de KWF app zodat iemand anders daar kan gaan collecteren.  

Collecteren op eigen terrein 

Wil je collecteren op een voetbalvereniging, bij een school, bij een bedrijf of bij een supermarkt? Doe dit dan altijd in overleg met de eigenaar/beheerder hiervan. Gaat de eigenaar/beheerder hiermee akkoord? Dan mag dit in principe het hele jaar door. Hier is geen afgebakende periode voor vastgesteld. Wel heeft het sterk de voorkeur van KWF dat ook deze wijze van collecteren plaatsvindt in de KWF-collecteweek.  

Houd bij het bepalen van je locatie om te collecteren rekening met de doelstellingen van KWF en met de uitgangspunten van een gezonde leefstijl. Zo is het niet toegestaan om te collecteren bij bedrijven die actief zijn in industrieën die betrekking hebben op risicofactoren van kanker zoals tabak en alcohol. Ook erotisch of pornografisch gerelateerde industrieën zijn niet gepast. Mocht je twijfelen of je locatie past bij de doelstellingen van KWF, neem dan contact met ons op via het Servicepunt vrijwilligers